zpět k pravidlům

Zaváděcí kolo a roliling start v Assetto Corsa Competizione

Příloha k pravidlu B.1.2

B.1.2.1 Při startech závodů CRC Group se jako startovní procedura používá obvykle jedno celé zaváděcí kolo s automatickou kontrolou pozic a vzájemných poloh a se zapnutou navigací, kterou vidí všichni jezdci (v nastavení serveru Formation lap - type 3, případně New position control and UI). Během celého zaváděcího kola jsou vozy až do okamžiku ostrého startu závodu navzájem průjezdné skrz (ghosts), čímž je vyloučeno poškození vozů vzájemnými kontakty během zaváděcího kola, není však vyloučeno poškození nárazy do pevných součástí okruhu.

4.2. Pro vpuštění vozidla na startovní pozici je nutné kliknout na tlačítko DRIVE, čímž jezdec stvrzuje svou připravenost ke startovní proceduře závodu (tlačítko se červeně rozbliká). Toto tlačítko je aktivní pouze po dobu posledních 30 sekund z celkového limitu SESSION START. Jestliže jezdec nepotvrdí svou připravenost, může do závodu odstartovat pouze z boxů z posledního místa.

4.3. Zaváděcí kolo má tři fáze - SINGLE FILE (rozjezd a jízda vozidel řazených za sebou v jedné řadě), DOUBLE FILE (pokyn k utvoření formace vozidel řazených za sebou ve dvou řadách) a ROLLING START (očekávání startu již správně seřazené jedoucí formace a start závodu).

4.4. Po vypršení limitu SESSION START všichni jezdci startovního pole jako povolení rozjezdu do zaváděcího kola obdrží audio pokyn "Go in single file!". Jezdci se po obdržení tohoto audio pokynu plynule jeden za druhým rozjedou do zaváděcího kola (řízení jednotlivých vozů se odblokuje postupně) a následně udržují svůj vůz co nejvíce v zeleném poli navigace, která se zobrazí v horním středu obrazovky v momentně rozjezdu vozidla. V navigaci je zobrazován text Stay in SINGLE file a při nastavení LOW v OPTIONS/HUD/MINIMUM MESSAGE PRIORITY je navíc po celou dobu této fáze v pravé horní části obrazovky zobrazován text RCTL Line up in single file.

4.5. Jezdec na pole position je po rozjezdu do formation lap povinen udržovat konstantní rychlost přibližně 90 km/h, případně průměrnou rychlost 90 km/h s krátkodobými výkyvy max. +/- 30 km/h, a po celou dobu nesmí překročit rychlost 120 km/h vyjma případů, kdy by k tomu byl nucen navigací.

4.6. Během zaváděcího kola ve fázi SINGLE FILE platí zákaz předjíždění s výjimkou nuceného předjíždění kvůli hlášení Teleporting in. Vozy nesmí jet souběžně na stejné úrovni a každý jezdec je povinen řídit se neustále navigací, která mu dopomáhá k dosažení správné pozice a polohy vůči okolním vozům, nepohybuje-li se správně.

4.7. Zvyšovat a snižovat rychlost za účelem ohřevu brzd a jízda do stran za účelem ohřevu pneumatik je ve fázi SINGLE FILE dovolena všem vozidlům při udržování průměrné rychlosti 90 km/h a krátkodobých rychlostních výkyvů max. +/- 30 km/h (v souladu s pravidlem 4.5.) a zejména za předpokladu zvládnutí svého vozu a dodržení zákazu předjíždění během těchto manévrů.

4.8. Závažné nerespektování navigace (jízda v červeném poli) ve fázi SINGLE FILE způsobuje hlášení Teleporting in 30 seconds, které informuje jezdce o teleportaci do boxů, jestliže se do vypršení limitu 30 sekund nevrátí na svou správnou pozici dle navigace. V případě správného průběhu startovní procedury v toleranci navigace se hlášení Teleporting in... neobjeví. V případě teleportu do boxů má možnost jezdec odstartovat závod pouze z boxů z posledního místa.

4.9. Jestliže se jakýkoliv vůz ve fázi SINGLE FILE ocitne mimo dráhu či mimo svou pozici, ostatní vozidla pokračují dál dle své navigace a na tento vůz nijak nereagují. Ke znovudosažení správné pozice vozidla, které se z jakýchkoliv důvodů odklonilo, může být zapotřebí předjetí ostatních vozidel, což je v tomto případě dovoleno a jedná se o tzv. nucené předjíždění.

4.10. Nucené předjíždění je dovoleno pouze ve fázi SINGLE FILE a je nutné jej ukončit nejpozději do vydání audio pokynu "Stay in double file!", jedná se však o pohyb vozidla, který není považován za standardní a který není v souladu s uvedenými technologickými postupy startovní procedury. Nezvládnutí této procedury může být předmětem vyšetřování, pokud během takového pohybu dojde k narušení jízdy či změně startovních pozic ostatních vozidel v době startu závodu.

4.11. Všichni jezdci během jízdy v zaváděcím kole ve fázi SINGLE FILE očekávají audio pokyn "Stay in double file!". Teoreticky může tento pokyn přijít kdykoliv během zaváděcího kola, v drtivé většině případů přichází v průběhu jízdy startovního pole třetím sektorem okruhu a současně v době přibližně jedné minuty před ostrým startem závodu.

4.12. Po obdržení audio pokynu "Stay in double file!" se v navigaci změní text na Keep RIGHT (držte se vpravo), nebo Keep LEFT (držte se vlevo). Při nastavení LOW v OPTIONS/HUD/MINIMUM MESSAGE PRIORITY se v pravé horní části obrazovky objeví text RCTL Line up in double file.

4.13. Po obdržení audio pokynu "Stay in double file!" jezdci zahájí řazení vozidel na příslušné strany (levou, resp. pravou) dle pokynu v navigaci. Jezdec na pole position se ihned po obdržení audio pokynu "Stay in double file!" zařadí na příslušnou stranu dle pokynu v navigaci a během 3–6 sekund pozvolna zpomalí a následně udržuje rychlost přibližně 60 km/h.

4.14. Od obdržení pokynu "Stay in double file!" až do ostrého startu závodu je všem vozidlům přísně zakázáno prudce zvyšovat a snižovat rychlost za účelem ohřevu brzd, rovněž je zde zakázána jízda do stran za účelem ohřevu pneumatik.

4.15. Ve fázi DOUBLE FILE se jezdci prioritně snaží docílit nebo si udržovat pozice, které jim náleží (dle výsledků kvalifikace, přechozího závodu, případně určené jiným způsobem) sledováním vozidel, zejména před sebou. Jezdci jsou povinni se po zařazení do DOUBLE FILE držet co nejvíce ve středu zeleného pole navigace, pokud to dovoluje situace, provoz ostatních vozidel a geometrie trati. Předjíždění vozidel je ve fázi DOUBLE FILE zakázáno, avšak v případě potřeby mimořádného dosažení správné startovní pozice může být tolerováno. V případě neodůvodnitelného předjetí v této fázi může být tento manévr předmětem vyšetřování v souvislosti s pravidlem 4.20.

4.16. Řazením jezdců na příslušné strany v prvních chvílích fáze DOUBLE FILE často dochází ke zvětšování prostoru mezi vozidly jedoucími vpředu a vzadu, neboť relativní délka celého startovního pole se zkracuje na polovinu. Pokud jsou vzdálenosti mezi vozy příliš velké, jezdci, zejména na zadních pozicích, jsou povinni tento prostor co nejdříve zmenšit zvýšením rychlosti (v tomto případě není rychlost omezena) dle pokynů navigace, avšak současně musí dbát na to, aby po dojetí pomalých vozů před sebou žádný z těchto vozů nepředjeli, pokud to není nutné z důvodu nuceného předjíždění.

4.17. Vozidla se ve fázi DOUBLE FILE řadí do řad po dvou tak, že to vozidlo, které se umístilo v kvalifikaci na lepší pozici, je o něco více vpředu oproti druhému vozidlu, které se umístilo v kvalifikaci hůře. Tyto vozy se mohou v podélném směru překrývat. Zároveň jsou všichni jezdci povinni udržovat odpovídající rozestup od vozidla před sebou, aby nedocházelo k rozpadu formace. Přílišné nevynucené zaostávání za svou pozicí, nebo naopak předbíhání před svou pozicí může být postihováno po nahlášení dle uvážení komisařů. Pokud se jezdci správně drží ve středu zeleného pole navigace, výsledkem je správné rozestavení, které bezezbytku platí i pro fázi ROLLING START.

4.18. Poslední fází zaváděcího kola je samotný ROLLING START, do kterého musí vozidla vjet správně seřazena. V této fázi je navigace nahrazena pouze textem GET READY FOR GREEN HOLD YOUR SPEED spolu s digitálním ukazatelem rychlosti, který dopomáhá udržet rychlost v rozmezí 65 - 70 km/h prostřednictvím barevné indikace (žlutá = příliš pomalu, zelená = optimum, červená = příliš rychle). Jezdci zde udržují rychlost v rozmezí 65 - 70 km/h, přičemž v době ostrého startu nesmí překročit zejména horní hranici pod hrozbou automatické penalizace (zpravidla SG30). Předjíždění v této fázi je dovoleno pouze za účelem docílení náležité startovní pozice, pokud ji vozidlo z nějakého důvodu ztratilo.

4.19. Ostrým startem závodu se rozumí okamžik, kdy dojde ke zhasnutí červených světel a současně rozsvícení světel zelených. Start závodu je oznámen rozsvícením skupiny zelených světel na obrazovce každého jezdce (není tedy třeba sledovat semafor okruhu).

4.20. V okamžiku startu závodu jsou jezdci povinni dodržovat kvalifikací nebo jiným způsobem určené startovní pořadí. Pokud se jezdec s horší startovní pozicí ocitne v okamžiku startu před jezdcem s lepší startovní pozicí takovým způsobem, že by si tím v odpovídající době po startu zajistil nepřiměřenou výhodu, může být dle posouzení komisařů penalizován ztrátou odpovídajícího počtu pozic v konečném výsledku závodu za předpokladu podání protestu od alespoň jednoho takto poškozeného jezdce. Toto pravidlo se neuplatní v případě, že by poškozený jezdec sám tuto situaci zavinil nepřiměřeným zaostáváním za svou pozicí ve startovním poli.