PRAVIDLA

 • Pravidla se v tomto roce opět vyvíjí a v průběhu sezóny 2020/2021 se mohou mírně měnit. O zavedení nových pravidel, jejich změnách či vymezení jejich platnosti informujeme oficiálně výhradně pouze v místnosti #pravidla na našem Discord serveru CRC CZ&SK >.

 • Doplňující, upřesňující a organizační pravidla a informace k registracím jsou uvedeny v části O šampionátu, případně v části O závodě, příslušného šampionátů, resp. závodu (sekce ZÁVODY v horní liště).

 • Pro 4 Hours of Spa budou doplňující pravidla teprve zveřejněna.

 • Pro Czech Real Cup 2020/2021 jsou doplňující pravidla umístěna v Závody / Czech Real Cup 2020/2021 / O šampionátu.

 • Pro Porsche Cup 2020 jsou doplňující pravidla umístěna v Závody / Porsche Cup 2020 / O ŠAMPIONÁTU.

Mějte na paměti, že základním pravidlem je vždy fair play a etický kodex závodníka.


1. ZÁVODNÍ PRAVIDLA

1.1. Jezdci jsou povinni sledovat dopravní situaci kolem sebe libovolnými dostupnými prostředky, například zrcátky, přepínáním pohledu kamery a informačními systémy (tabulka s časovými rozestupy mezi vozidly, mapka poloh vozidel v bezprostředním okolí, externí programy atd.). Jezdec musí mít přehled o dopravní situaci ve svém bezprostředním okolí.

1.2. Jezdci jsou povinni mít informační systémy na obrazovce rozmístěny tak, aby nepřekážely výhledu z vozidla.

1.3. Respektování vlajek, pokynů a varování hry, pokynů a varování pořadatelů a komisařů je povinností každého jezdce v kvalifikaci a v závodě.

1.4. Modrá vlajka informuje jezdce o blížícím se rychlejším vozidle, které dovršuje nebo již má náskok jednoho nebo více kol. V tomto případě je jezdec pomalejšího vozu povinen pustit rychlejší vůz před sebe, a to na nejbližším vhodném místě. Pomalejší vůz zřetelně naznačí úhybným manévrem – nejlépe mimo ideální stopu – svůj úmysl nechat se předjet a ponechá dostatečný a bezpečný prostor pro předjetí.

1.5. Vozidlům vyjíždějícím z boxové uličky je zakázáno přejíždět přes plnou čáru. Žádná část vozidla nesmí přesáhnout vnější okraj této čáry.

1.6. Vozidla na okruhu, která míjejí výjezd z boxů, mohou plnou čáru přejíždět pouze tehdy, neohrozí-li jiný vůz nebo vozy pohybující se po výjezdu z boxové uličky za plnou čarou.

1.7. Vůz, který je o kolo zpět vůči vozidlu stejné třídy či jezdci stejné kategorie a který je v tuto dobu prokazatelně rychlejší, může pomalejší vůz předjet a nemusí respektovat modré vlajky, které jsou mu signalizovány po předjetí. Obecně se tomuto případu říká „vrátit se do kola“ a jedná se o běžný závodní souboj, ale rychlejší vůz musí začít ihned zvyšovat vzájemnou vzdálenost vůči předjížděnému vozidlu a nejpozději do 60 sekund od předjetí se vymanit ze signalizace modrých vlajek. Pokud by však pomalejší vozidlo bylo nižší třídy, než rychlejší vozidlo, má v tomto případě vůz nižší třídy povinnost jednat jako při modrých vlajkách a umožnit vozu vyšší třídy předjetí (kategorie jezdce v tomto případě není rozhodující).

1.8. Rychlejší jezdec nemá absolutní právo na předjetí pomalejšího jezdce a nesmí si vynucovat jeho úhybný manévr agresivním stylem jízdy. O místě předjetí primárně rozhoduje pomalejší jezdec. Při předjíždění musí oba jezdci dbát bezpečnosti vlastní i bezpečnosti okolních vozidel. Rychlejší vozidlo má možnost upozornit na sebe pomalejšího jezdce blikáním světel, usoudí-li, že by tento signál nemohl zmást jezdce vozidel, kterým není určen.

1.9. Pokud vozidlo během kvalifikace právě vyjede na trať z boxů, nachází se v tzv. outlapu. V případě, že je vozidlo v outlapu stíháno rychlejšími vozidly, především tedy jezdci v tzv. hotlapu, musí jezdec v outlapu jednat jako při modrých vlajkách (1.4.). Během kvalifikace však modré vlajky nemusí být signalizovány, proto tuto situaci vyhodnocuje jezdec v outlapu sám na základě pravidla 1.1. V kvalifikaci také často nastává případ, kdy je pomalejší jezdec stíhán rychlejším jezdcem a zároveň jsou oba v hotlapu. V takovém případě je pouze na rozhodnutí pomalejšího jezdce, zda-li se rozhodne umožnit rychlejšímu vozu předjetí, ale zároveň nesmí rychlejšího jezdce cíleně a vytrvale blokovat.

1.10. Žlutá vlajka znamená nehodu nebo jiné nebezpečí na trati. Je-li vozidlu signalizována žlutá vlajka, musí jezdec dbát zvýšené opatrnosti, případně přizpůsobit rychlost dané situaci. V oblasti trati, kde je signalizována žlutá vlajka, se nesmí předjíždět vyjma vozidel, která se nachází za traťovými limity, nebo pomalu jedoucích co nejvíce u okrajů dráhy se zapnutými výstražnými světly.

1.11. Zelená vlajka zpravidla následuje po žluté vlajce, jejíž důsledky ruší. Informuje jezdce, že nebezpečí v inkriminované oblasti pominulo a je tedy možné pokračovat v kvalifikaci či závodě.

1.12. Při návratu na dráhu po nehodě nebo po vyjetí z ní z jakéhokoliv důvodu je jezdec vracející se na dráhu povinen dát přednost všem jezdcům jedoucím bezprostředně za ním včetně těch, kteří nejsou ve stejném kole. Nesmí omezit ani ohrozit jezdce, se kterým případnou nehodu způsobil.

1.13. Restart na trať je dovolen pouze v případě stojícího vozu převráceného na střechu, či v případě bugu, kdy se odněkud nelze vrátit na dráhu vlastní jízdou. Jezdec tímto restartem nesmí ohrozit blížící se vozidla a dráha v úrovni nehody musí být volná. Ve všech ostatních případech je restart vozidla na trať zakázán.

1.14. Jezdec je povinen mít zapnutá světla během jízdy v noční době, v souvislém vytrvalém dešti nebo mlze, pokud je jimi dané vozidlo vybaveno. Pokud jezdec nemůže světla zapnout z důvodu jejich poškození, musí neprodleně po nastání zhoršené viditelnosti dojet i bez světel do boxů za účelem jejich opravy, nejlépe se zapnutými výstražnými světly, jsou-li k dispozici. S rozsvícenými světly poté může pokračovat v závodě. Během jízdy do boxů se zhasnutými světly však nesmí způsobit nehodu.

1.15. Je zakázáno bezdůvodně blikat světly vozidel kromě případu v bodě 1.8. těchto pravidel a kromě jízdy na cílové rovince posledního kola závodu. V odůvodněných případech může být blikání, které není těmito pravidly zmíněno, prominuto.

1.16. Traťové limity kontroluje a jejich nedodržení vyhodnocuje a případně penalizuje hra. Pokud dojde k odhalení extrémních případů, kdy hra umožňuje beztrestně překračovat traťové limity za účelem získání výhody, a to především časového náskoku, platí pravidlo o dodržování traťových limitů (1.17.). Tyto extrémní chybné případy mohou nastat například za deště, kdy je vozidlo na okruhu celkově pomalejší – hra na překročení limitu sice upozorní, ale kvůli již celkově pomalejšímu času neudělí penalizaci.

1.17. Jezdci jsou povinni dodržovat traťové limity. Traťové limity jízdní dráhy jsou určeny postranními čarami (plnými i přerušovanými) na vozovce. Na některých okruzích je nejzazší místo, kam je možné vyjet koly vozidla, vyplněno rozlišovací barvou, zpravidla zelenou, nebo také tzv. floppies - miniaturní svislé značky, přes které je zakázáno přejíždět. V ojedinělých případech mohou být limity určeny pouze vlastní jízdní plochou (okruhy menšího významu nebo pouliční okruhy s mantinely). Vůz se musí pohybovat v limitech jízdní dráhy alespoň minimální plochou jednoho kola vyjma případů, kdy je nutné zabránit nehodě či objet překážku. Je zakázáno úmyslně nebo opakovaně opouštět jízdní dráhu všemi koly vozidla za účelem získání nebo ubránění pozice, zisku lepšího času, nebo za účelem jednoduššího průjezdu úsekem, a to zejména krácením vzdálenosti mezi nájezdem a výjezdem zatáček, a rovněž také i vynášením, to je volbou rovnější stopy mimo dráhu při výjezdu ze zatáčky.

1.18. Jestliže se vozidlo pohybuje za čarou vymezující traťový limit za účelem získání výhody, nachází se mimo trať. Jestliže se navíc v tento moment pohybuje toto vozidlo jakoukoliv částí na stejné úrovni s jiným vozem, které mimo trať není, nesmí toto vozidlo ohrozit ani omezit. Jestliže se vozidlo pohybuje za čarou vymezující traťový limit z jakéhokoliv jiného důvodu, než je získání výhody, tzn. zejména z důvodu snahy vyhnout se překážce či ponechání prostoru jinému vozu, nachází se taktéž mimo trať, avšak v případě pohybu jakoukoliv částí vozu na stejné úrovni s jiným vozem v tento moment (bez ohledu na to, jestli je jiný vůz na trati, nebo taktéž mimo trať) jsou jezdci těchto vozů povinni nechat si prostor pro případný návrat na trať a pro bezpečný průjezd úsekem.

1.19. Menší kontakty jsou povoleny, ale netoleruje se vytlačování z tratě. Jako vytlačování z tratě může být klasifikováno také nedobrzdění s následkem nárazu do soupeře, nebo i přetočení vozidla, byť by neopustilo jízdní dráhu. Penalizace za vytlačování z tratě může být prominuta gentlemanským chováním jezdce, který při provinění počká a pustí před sebe poškozeného jezdce. K takovému prominutí však nemusí dojít, pokud poškozený jezdec bude i nadále trvat na penalizaci například kvůli neakceptovatelné časové ztrátě nebo rozsáhlému poškození vozu.

1.20. Při nájezdu do zatáčky nemá nikdo právo na výběr stopy. V případě, že se vozy v brzdné zóně a v nájezdu do zatáčky pohybují jakoukoliv částí auta na stejné úrovni, jsou povinni nechat si prostor na trati. V této souvislosti je třeba mít na paměti magnetické nehody, kdy se dva dotýkající se vozy mohou stát neovladatelnými.

1.21. Při bránění předjetí je možné změnit směr jízdy pouze 1x, na cílové rovince 2x. Situace, kdy jezdec (obránce) brání předjetí změnou stopy více, jak jednou (na cílové rovince více jak 2x), ve snaze zavřít prostor soupeři, je definována jako zakázané blokování.

1.22. Nerespektování zde uvedených pravidel se obvykle postihuje standardy penalizací, které jsou uvedeny v části 2 těchto pravidel. Komisaři však mají právo udělit i odlišnou výši nebo podobu penalizace, usoudí-li, že je paušální penalizace nevhodná s přihlédnutím na okolnosti incidentu či prohřešku.


2. STANDARDY PENALIZACÍ

2.1. Nerespektování modré vlajky v kvalifikaci nebo v závodě (1.1. až 1.9.) v maximálně dvou případech v součtu – přičtení 5 sekund k celkovému času závodu za každý jeden incident.

2.2. Nerespektování modré vlajky v kvalifikaci nebo v závodě (1.1. až 1.9.) ve třech případech v součtu – přičtení 20 sekund k celkovému času závodu.

2.3. Nerespektování modré vlajky v kvalifikaci nebo v závodě (1.1. až 1.9.) ve čtyřech a více případech v součtu – přičtení 40 sekund k celkovému času závodu a dalších 10 sekund za pátý a každý další incident.

2.4. Nerespektování zákazu předjíždění při signalizaci žluté vlajky (1.10.) – posunutí o 3 místa ve výsledku závodu.

2.5. Nehoda způsobená nebezpečným návratem na trať (1.12.) – posunutí o 3 místa ve výsledku závodu.

2.6. Nedovolený restart na trať (1.13.) – diskvalifikace ze závodu.

2.7. Vypnutá světla během zhoršené viditelnosti (1.14.) – napomenutí.

2.8. Vypnutá světla během zhoršené viditelnosti u vozidla, jehož řidič již obdržel v kterémkoliv ze závodů jedné sezóny napomenutí za jejich nerozsvícení (1.14.) – posunutí o 1 místo ve výsledku závodu.

2.9. Nehoda způsobená při vypnutých světlometech během zhoršené viditelnosti (1.14.) – posunutí o 5 míst ve výsledku závodu.

2.10. Nedovolené blikání světlomety (1.15.) – posunutí o 1 místo ve výsledku závodu.

2.11. Nedodržení traťových limitů (1.16.) – přičtení 2 sekund za každé jedno překročení k celkovému času závodu, nebude-li případ vyhodnocen jako úmyslné a opakované nedodržování.

2.12. Získání nebo ubránění pozice pomocí nedodržení traťových limitů (1.16.) – posunutí o 1 místo ve výsledku závodu.

2.13. Úmyslné a opakované nedodržování traťových limitů (1.16.) v konkrétním úseku v nejméně 50% z celkového počtu kol – posunutí o 8 míst ve výsledku závodu.

2.14. Úmyslné a opakované nedodržování traťových limitů (1.16.) v konkrétním úseku v nejméně 75% z celkového počtu kol – diskvalifikace ze závodu.

2.15. Vytlačení z trati (1.19. až 1.20.) s následným přenecháním pozice vytlačenému vozidlu – posunutí o 3 místa ve výsledku závodu.

2.16. Vytlačení z trati (1.19. až 1.20.) s následným ujetím - posunutí o 3 místa ve výsledku závodu a zároveň bude jezdec veden jako agresivní pilot (AP) v jeho příštím závodě.

2.17. Vytlačení z trati (1.19. až 1.20.) jezdcem, který je již veden jako agresivní pilot (AP) – posunutí o 3 místa ve výsledku závodu a nařízený start z poslední pozice v jeho následujícím závodě (jezdec v jeho následujícím závodě nesmí zajíždět kvalifikační čas). Zároveň bude jezdec i nadále veden jako agresivní pilot (AP) v dalším příštím závode - status AP mu bude zrušen až po jeho první závodě, ve kterém se nedopustí porušení pravidel o vytlačování.

2.18. Agresivní pilot, jenž startoval z konce pole na základě předchozí penalizace, může být při dalším obdržení trestu za vytlačování z trati (1.19. až 1.20.) diskvalifikován ze závodu a taktéž může dostat zákaz startu do následujícího závodu. V jeho dalším nejbližším závodě bude opět veden jako agresivní pilot (AP).

2.19. Zakázané blokování (1.21.) – posunutí o 1 místo ve výsledku závodu.

2.20. Zavinění nehody během rolovacího startu a v prvním kole po startu závodu – posunutí o 4 místa ve výsledku závodu.

2.21. Zavinění závažné nehody třech a více pilotů – posunutí o 6 míst ve výsledku závodu.

2.22. Za svévolné odpojení se z herního serveru během závodu se udělí diskvalifikace.


3. INCIDENTY

3.1. Oficiálním místem pro nahlášení a případně i řešení incidentů je pouze místnost #incidenty na našem Discord serveru CRC CZ&SK. Jiné způsoby nemusí být akceptovány.

3.2. Lhůta pro nahlášení incidentu je 50 hodin od konce závodu. Každý nahlášený incident se bude řešit. Pro lepší prokazatelnost je doporučeno pořizovat vlastní videonahrávky nebo alespoň ukládat replay. Bez poskytnutí vlastní nahrávky (jak pro účely žaloby, tak pro účely obhajoby) se budou komisaři řídit jinými dostupnými materiály a jezdci nemusí být vyhověno, nebude-li událost podložena jeho vlastními důkazy. Dotčení jezdci mohou být vyzváni k písemné nebo ústní diskuzi.

3.3. Lhůta pro vyšetření incidentů jsou 4 dny od konce závodu (nikoliv od nahlášení incidentu). Verdikty jsou zapisovány pod výsledkovou tabulku z daného závodu.

3.4. Je zakázáno bez předchozí domluvy s organizátory kdekoliv (sociální sítě a podobně) zveřejňovat obsah z incidentů (videa a fotografie) za účelem vyřizování osobních účtů či zesměšňování jezdců. Tento obsah může být bez varování smazán a osoba, která takový příspěvek zveřejnila, může obdržet 1 trestný bod.

3.5. Incidenty jsou řešeny zvolenými komisaři, kteří jsou uvedeni v kontaktech nebo v informacích "o šampionátu".

3.6. Pokud nastane případ, kdy je do incidentu zapleten komisař coby jezdec, zvolí pořadatelé pro vyřešení incidentu jinou osobu.

3.7. Řeší se jen hlášené incidenty. Incident musí být nahlášen pouze tím jezdcem, kterého se nějakým způsobem týká. Komisaři mohou řešit z vlastní vůle jen hromadné nehody tří a více vozidel, a také ty případy, u kterých existuje podezření na chybu hry.

3.8. Každý jezdec je povinen sledovat dění okolo pozávodního nahlašování a verdiktů incidentů v místnosti #incidenty na Discordu, které probíhá po dobu až 5 dnů od konce závodu.

3.9. Zjistí-li jezdec, že byl jiným jezdcem nahlášen kvůli závodnímu incidentu, má možnost se k situaci vyjádřit a na základě vlastních podkladů se obhájit, a to buď na Discordu uceleným příspěvkem v místnosti #incidenty nebo prostřednictvím diskuze ve #free-chatu. Může být také přizván komisaři do soukromé místnosti či na voicechat. V případě, že bude verdikt vynesen dříve, než se penalizovaný jezdec vyjádří, běží lhůta 24 hodin od vynesení verdiktu, ve které má možnost se odvolat a na základě vlastních podkladů se obhájit. Neučiní-li tak v této lhůtě, verdikt se stává nezvratným.

3.10. Odvolá-li se jezdec proti verdiktu komisařů, běží lhůta 24 hodin od tohoto odvolání, ve které komisaři incident znova přezkoumají na základě nově dodaných podkladů odvolávajícím se jezdcem. Jestliže jezdec takové podklady nedodá, mají komisaři právo se rozhodnout, že incident nebudou přezkoumávat.

3.11. Místnost #incidenty na Discordu slouží pouze pro vynášení verdiktů komisaři, nahlášení incidentů jezdci, obhajobu pomocí podkladů (videa, fotky), případně pro odvolání proti verdiktům, a to formou jednoho uceleného příspěvku. Jakákoliv vzájemná debata, byť i na téma incidentů, je v této místnosti zakázána a může být správci bez varování smazána.

3.12. Do uceleného textu o nahlášení incidentu musí být uvedeno:

     • kdo incident nahlašuje (číslo vozidla, jméno jezdce, popřípadě značka vozidla)

     • číslo kvalifikace nebo závodu, popřípadě také název šampionátu či eventu (například Q7.1., CRC)

     • ve kterém sektoru, kole a případně i čase ve hře nebo čase na videu došlo k incidentu (kolo č. 6 sektor T3, laptime 1:38, na přiloženém videu čas 00h18min53sec a podobně)

     • vlastními slovy popis toho, co se stalo, například "Při brzdění do zatáčky č. 8 jsem byl vytlačen vozem č. 83 (jezdec Franta Vlček), přičemž došlo k poškození mého vozu a výrazné časové ztráty vlivem vyjetí z trati."

4. ZAVÁDĚCÍ KOLO A ROLLING START

4.1. Pro vpuštění vozidla na startovní pozici je nutné kliknout na tlačítko DRIVE, čímž jezdec stvrzuje svou připravenost ke startovní proceduře závodu. Toto tlačítko je však možné odkliknout jen po velmi krátkou dobu pouze pár sekund před vypršením limitu určeného pro poslední možnost nastavit vůz do závodu (tlačítko se červeně rozbliká). Jestliže jezdec nepotvrdí svou připravenost, může do závodu odstartovat pouze z boxů se ztrátou 1 kola.

4.2. Při startech závodů CRC Group se standardně používá jedno celé zaváděcí kolo s automatickou kontrolou pozic a vzájemných poloh, a se zapnutou navigační infografikou, kterou vidí všichni jezdci (v nastavení serveru formation lap type 3). Během celého zaváděcího kola jsou vozy až do okamžiku rozsvícení zelených světel duchy (ghosts), čímž je vyloučeno poškození vozů vzájemnými kontakty během zaváděcího kola. Není však vyloučeno poškození nárazy do pevných součástí okruhu.

4.3. Zaváděcí kolo má dvě fáze - SINGLE FILE (řazení za sebou) a DOUBLE FILE (řazení vedle sebe).

4.4. Všichni jezdci startovního pole jako povolení rozjezdu do zaváděcího kola obdrží pokyn "stay in SINGLE FILE", a to jak ve formě audiopokynu, tak textem v infografice. Jezdci se po obdržení pokynu "stay in SINGLE FILE" plynule jeden za druhým rozjedou do zaváděcího kola a řadí se dle navigace infografiky za sebou.

4.5. Jezdec na pole position je po rozjezdu do formation lap povinen udržovat konstantní rychlost přibližně 90 km/h (s krátkodobými výkyvy max +/- 25 km/h) a po celou dobu nesmí překročit rychlost 115 km/h vyjma případů, kdy by k tomu byl nucen navigací infografiky.

4.6. Během zaváděcího kola ve fázi SINGLE FILE platí úplný zákaz předjíždění - vozy nesmí jet souběžně na stejné úrovni a každý jezdec je povinen řídit se neustále navigací infografiky, která mu dopomáhá k dosažení správné pozice a polohy vůči okolním vozům, nepohybuje-li se správně. Rovněž je po celou dobu zaváděcího kola všem jezdcům přísně zakázáno prudce zvyšovat a snižovat rychlost zejména za účelem ohřevu brzd.

4.7. Všichni jezdci během jízdy v zaváděcím kole ve fázi SINGLE FILE musí být neustále připraveni na pokyn "stay in DOUBLE FILE", a to zejména zamezením vytváření nepřiměřených vzdálenostních ztrát mezi vozy a důsledným respektováním navigace infografiky. Teoreticky může tento pokyn přijít kdykoliv během zaváděcího kola.

4.8. Po obdržení pokynu "stay in DOUBLE FILE" jsou všichni jezdci povinni zanechat zahřívání pneumatik jízdou do stran, zařadit se na příslušnou stranu dle pokynů v infografice a co nejvíce zkrátit vzájemnou vzdálenost mezi vozy. Řazením jezdců na příslušné strany často dochází ke zvětšování prostoru mezi jezdci jedoucími vpředu a vzadu, neboť relativní délka celého startovního pole se zkracuje na polovinu. Pokud jsou vzdálenosti mezi vozy příliš velké, jezdci, zejména na zadních pozicích, jsou povinni tento prostor co nejdříve zmenšit (zvýšením rychlosti) dle navigace v infografice, avšak současně dbát na to, aby po dojetí pomalých vozů před sebou žádný z těchto vozů nepředjeli nedobrzděním.

4.9. Nerespektování navigace infografiky způsobuje hlášení "teleporting in...", které informuje jezdce o teleportaci do boxů po vypršení limitu, jestliže se včas nevrátí na svou správnou polohu dle navigace v infografice. V případě správného průběhu zaváděcího kola se toto hlášení neobjeví. V případě teleportu do boxů má možnost jezdec odstartovat závod pouze z boxů se ztrátou 1 kola.

4.10. Vozy se ve fázi DOUBLE FILE blíží do prostoru startu a jezdcům je prostřednictvím infografiky přikázána rychlost v rozmezí od 60 do 70 km/h, přičemž nesmí překračovat spodní ani horní hranici. Překračování rychlosti mimo tento rozsah je kontrolován automaticky a mohou za něj být uděleny automatické penalizace. Nepřiměřené vzdálenosti mezi vozidly jsou v této fázi nepřípustné.

4.11. Jezdci očekávají ostrý start prostřednictvím rozsvícení skupiny zelených světel, které taktéž uvidí v infografice. Po rozsvícení zelených světel je závod odstartován a vozidla již nejsou duchy (ghosts).


5. BODOVÁNÍ

5.1. Jezdci jsou v závodech CRC Group bodováni na základě konečného pořadí v závodě podle velké bodovací tabulky 5.1.a. V závodech menšího významu (například fun závody), které jsou součástí kratších vedlejších šampionátů, je možné použít malou bodovací tabulku 5.1.b. Druhy bodovacích tabulek nelze v rámci jednoho šampionátu kombinovat. Druh platné tabulky je upřesněn také v doplňujících pravidlech v části O šampionátu příslušného šampionátu.

Tabulka 5.1.a

Tabulka 5.1.b

5.2. Za vítězství v kvalifikaci náleží jezdci 1 bod.

5.3. Za nejrychlejší kolo v závodě náleží jezdci 1 bod. Umístění v pořadí závodu a penalizace - s výjimkou diskvalifikace - nerozhodují.

5.4. Všem jezdcům, kteří závod nedokončili a setrvali v boxech do jeho konce (do zobrazení výsledkové tabulky hrou), nebo pokud byli hrou nesvévolně odpojeni (je nutno dokázat např. vlastním videem), náleží standardní konečná pozice (případně i body, umístí-li se na bodovaných pozicích). Jezdci, který byl ze hry odpojen, nebo který setrval v boxech, náleží první pozice za jezdcem, který závod dokončil. V případě více odpojených či v boxech čekajících hráčů rozhoduje o jejich vzájemných pozicích počet dokončených kol (případně vzájemná pozice v kole, ve kterém ze závodu odstoupili). Konečné pořadí závodu mohou ovlivnit také pozávodní penalizace, které mohou být uděleny i těmto jezdcům. Pokud by jezdec, který závod nedokončil (resp. byl odpojen) měl odjeto více kol, než například poslední jezdec, který závod standardně dokončil, přísluší mu pozice až za ním - zde má vyšší prioritu dokončení závodu.

5.5. Ve výsledcích a tabulkách se mimo jiné mohou objevit i tyto zápisy: RET, DNS, DQ, ERR a NC.

5.6. Zápis RET (retired) znamená, že jezdec závod nedokončil, ale setrval v boxech do jeho řádného ukončení. Tento zápis se vyskytuje pouze v dílčích výsledcích ze závodu, v tabulce je změněn na standardní konečnou pozici.

5.7. Zápis DNS (do not started) znamená, že jezdec nenastoupil do kvalifikace a závodu. Souvislá neúčast v závodech podléhá udělení trestných bodů (viz. následující body těchto pravidel).

5.8. Zápis DQ (disqualified) znamená diskvalifikaci ze závodu a jedná se o nejzávažnější druh penalizace.

5.9. U kol (rounds), která jsou složena z více závodů, je pro uplatnění pravidel o trestných bodech vnímám zápis DNS pouze jako jeden zápis DNS, byť by byl udělen ve všech závodech jednoho kola. To však neplatí pro zápis DQ.

5.10. Zápis ERR (error) znamená, že jezdec byl jezdec nedobrovolně odpojen z herního serveru vlivem chyby a již se do ní nestihl nebo nemohl vrátit.

5.11. Zápis NC (not classified) se objeví v přehledné tabulce u těch závodů, při kterých jezdec ještě nebyl přihlášen do šampionátu (to znamená u všech před svým prvním závodem v šampionátu, nebo naopak u všech dalších, před kterými se ze šampionátu odhlásil). Zápis se tedy objeví u jezdců, kteří se do šampionátu přihlásí až po prvním závodě v kalendáři, nebo u jezdců, kteří probíhající šampionát opustili před jeho skončením.

5.12. Zápis PIT znamená, že hráč byl v závodě přítomen z jiného důvodu, než za účelem účasti v závodě (například streaming, hostování, obsluha serveru nebo založené hry, popřípadě kontrolní činnost).

5.13. Jezdcům, kteří nastoupili do všech závodů šampionátu (100% účast), náleží na jejím konci 20 bodů (započítává se i do týmových bodů). Nedokončení (RET), disconnecting (ERR) a penalizace - s výjimkou diskvalifikace - nerozhodují, ale jezdec nesmí mít ani jednu diskvalifikaci ze závodu (a pochopitelně nesmí mít ani jeden zápis DNS).

5.14. Jezdcům, kteří nastoupili do 75% a více z celkového počtu všech závodů šampionátu, náleží na jejím konci 10 bodů (započítává se i do týmových bodů). Nedokončení (RET), odpojení (ERR) a penalizace nerozhodují, ale jezdec nesmí mít ani jednu diskvalifikaci ze závodu a pochopitelně nesmí mít ani jeden zápis DNS.

5.15. Časové penalizace se uplatňují přidáním času k výslednému času závodu. Jezdec je v pořadí dle toho výsledného času posunut takovým způsobem, jako by s výsledným upraveným časem závod dokončil.

5.16. Penalizace umístění se uplatňují přímo posunem ve výsledném pořadí závodu a to tak, že po uplatnění všech udělených penalizací by měl mít jezdec stále výsledné pořadí odpovídající původnímu pořadí povýšenému o penalizaci. Pokud by z důvodu rozdílných penalizací mělo dojít k tomu, že by na jednom místě měli být dva jezdci, stanovuje se mezi nimi pořadí ze shora od nejmenší udělené penalizace.

5.17. Neobsazeno.

5.18. Neobsazeno.