PRAVIDLA 2021/2022

Mějte na paměti, že základním pravidlem je vždy fair play a etický kodex závodníka.


1. ZÁVODNÍ PRAVIDLA

1.1. Jezdci jsou povinni sledovat dopravní situaci kolem sebe libovolnými dostupnými prostředky, například zrcátky, přepínáním pohledu kamery a informačními systémy (tabulka s časovými rozestupy mezi vozidly, mapka poloh vozidel v bezprostředním okolí, externí programy atd.). Jezdec musí mít přehled o dopravní situaci ve svém bezprostředním okolí.

1.2. Jezdci jsou povinni mít informační systémy na obrazovce rozmístěny tak, aby nepřekážely výhledu z vozidla.

1.3. Respektování vlajek, pokynů a varování hry, pokynů a varování pořadatelů a komisařů je povinností každého jezdce v kvalifikaci a v závodě.

1.4. Modrá vlajka informuje jezdce o blížícím se rychlejším vozidle, které dovršuje nebo již má náskok jednoho nebo více kol. V tomto případě je jezdec pomalejšího vozu povinen pustit rychlejší vůz před sebe, a to na nejbližším vhodném místě. Pomalejší vůz zřetelně naznačí úhybným manévrem – nejlépe mimo ideální stopu – svůj úmysl nechat se předjet a ponechá dostatečný a bezpečný prostor pro předjetí.

1.5. Vozidlům vyjíždějícím z boxové uličky je zakázáno přejíždět přes plnou čáru. Žádná část vozidla nesmí přesáhnout vnější okraj této čáry.

1.6. Vozidla na okruhu, která míjejí výjezd z boxů, mohou plnou čáru přejíždět pouze tehdy, neohrozí-li jiný vůz nebo vozy pohybující se po výjezdu z boxové uličky za plnou čarou.

1.7. Vůz, který je o kolo zpět vůči vozidlu stejné třídy či jezdci stejné kategorie a který je v tuto dobu prokazatelně rychlejší, může pomalejší vůz předjet a nemusí respektovat modré vlajky, které jsou mu signalizovány po předjetí. Obecně se tomuto případu říká „vrátit se do kola“ a jedná se o běžný závodní souboj, ale rychlejší vůz musí začít ihned zvyšovat vzájemnou vzdálenost vůči předjížděnému vozidlu a nejpozději do 60 sekund od předjetí se vymanit ze signalizace modrých vlajek. Pokud by však pomalejší vozidlo bylo nižší třídy, než rychlejší vozidlo, má v tomto případě vůz nižší třídy povinnost jednat jako při modrých vlajkách a umožnit vozu vyšší třídy předjetí (kategorie jezdce v tomto případě není rozhodující).

1.8. Rychlejší jezdec nemá absolutní právo na předjetí pomalejšího jezdce a nesmí si vynucovat jeho úhybný manévr agresivním stylem jízdy. O místě předjetí primárně rozhoduje pomalejší jezdec. Při předjíždění musí oba jezdci dbát bezpečnosti vlastní i bezpečnosti okolních vozidel. Rychlejší vozidlo má možnost upozornit na sebe pomalejšího jezdce blikáním světel, usoudí-li, že by tento signál nemohl zmást jezdce vozidel, kterým není určen.

1.9. Pokud vozidlo během kvalifikace právě vyjede na trať z boxů, nachází se v tzv. outlapu. V případě, že je vozidlo v outlapu stíháno rychlejšími vozidly, především tedy jezdci v tzv. hotlapu, musí jezdec v outlapu jednat jako při modrých vlajkách (1.4.). Během kvalifikace však modré vlajky nemusí být signalizovány, proto tuto situaci vyhodnocuje jezdec v outlapu sám na základě pravidla 1.1. V kvalifikaci také často nastává případ, kdy je pomalejší jezdec stíhán rychlejším jezdcem a zároveň jsou oba v hotlapu. V takovém případě je pouze na rozhodnutí pomalejšího jezdce, zda-li se rozhodne umožnit rychlejšímu vozu předjetí, ale zároveň nesmí rychlejšího jezdce cíleně a vytrvale blokovat.

1.10. Žlutá vlajka znamená nehodu nebo jiné nebezpečí na trati. Je-li vozidlu signalizována žlutá vlajka, musí jezdec dbát zvýšené opatrnosti, případně přizpůsobit rychlost dané situaci. V oblasti trati, kde je signalizována žlutá vlajka, se nesmí předjíždět vyjma vozidel, která se nachází za traťovými limity, nebo pomalu jedoucích co nejvíce u okrajů dráhy se zapnutými výstražnými světly.

1.11. Zelená vlajka zpravidla následuje po žluté vlajce, jejíž důsledky ruší. Informuje jezdce, že nebezpečí v inkriminované oblasti pominulo a je tedy možné pokračovat v kvalifikaci či závodě.

1.12. Při návratu na dráhu po nehodě nebo po vyjetí z ní z jakéhokoliv důvodu je jezdec vracející se na dráhu povinen dát přednost všem jezdcům jedoucím bezprostředně za ním včetně těch, kteří nejsou ve stejném kole. Nesmí omezit ani ohrozit jezdce, se kterým případnou nehodu způsobil.

1.13. Restart na trať je dovolen pouze v případě stojícího vozu převráceného na střechu, či v případě bugu, kdy se odněkud nelze vrátit na dráhu vlastní jízdou. Jezdec tímto restartem nesmí ohrozit blížící se vozidla a dráha v úrovni nehody musí být volná. Ve všech ostatních případech je restart vozidla na trať zakázán.

1.14. Jezdec je povinen mít zapnutá světla během jízdy v noční době, v souvislém vytrvalém dešti nebo mlze, pokud je jimi dané vozidlo vybaveno. Pokud jezdec nemůže světla zapnout z důvodu jejich poškození, musí neprodleně po nastání zhoršené viditelnosti dojet i bez světel do boxů za účelem jejich opravy, nejlépe se zapnutými výstražnými světly, jsou-li k dispozici. S rozsvícenými světly poté může pokračovat v závodě. Během jízdy do boxů se zhasnutými světly však nesmí způsobit nehodu.

1.15. Je zakázáno bezdůvodně blikat světly vozidel kromě případu v bodě 1.8. těchto pravidel a kromě jízdy na cílové rovince posledního kola závodu. V odůvodněných případech může být blikání, které není těmito pravidly zmíněno, prominuto.

1.16. Traťové limity kontroluje a jejich nedodržení vyhodnocuje a případně penalizuje hra. Pokud dojde k odhalení extrémních případů, kdy hra umožňuje beztrestně překračovat traťové limity za účelem získání výhody, a to především časového náskoku, platí pravidlo o dodržování traťových limitů (1.17.). Tyto extrémní chybné případy mohou nastat například za deště, kdy je vozidlo na okruhu celkově pomalejší – hra na překročení limitu sice upozorní, ale kvůli již celkově pomalejšímu času neudělí penalizaci.

1.17. Jezdci jsou povinni dodržovat traťové limity. Traťové limity jízdní dráhy jsou určeny postranními čarami (plnými i přerušovanými) na vozovce. Na některých okruzích je nejzazší místo, kam je možné vyjet koly vozidla, vyplněno rozlišovací barvou, zpravidla zelenou, nebo také tzv. floppies - miniaturní svislé značky, přes které je zakázáno přejíždět. V ojedinělých případech mohou být limity určeny pouze vlastní jízdní plochou (okruhy menšího významu nebo pouliční okruhy s mantinely). Vůz se musí pohybovat v limitech jízdní dráhy alespoň minimální plochou jednoho kola vyjma případů, kdy je nutné zabránit nehodě či objet překážku. Je zakázáno úmyslně nebo opakovaně opouštět jízdní dráhu všemi koly vozidla za účelem získání nebo ubránění pozice, zisku lepšího času, nebo za účelem jednoduššího průjezdu úsekem, a to zejména krácením vzdálenosti mezi nájezdem a výjezdem zatáček, a rovněž také i vynášením, to je volbou rovnější stopy mimo dráhu při výjezdu ze zatáčky.

1.18. Jestliže se vozidlo pohybuje za čarou vymezující traťový limit za účelem získání výhody, nachází se mimo trať. Jestliže se navíc v tento moment pohybuje toto vozidlo jakoukoliv částí na stejné úrovni s jiným vozem, které mimo trať není, nesmí toto vozidlo ohrozit ani omezit. Jestliže se vozidlo pohybuje za čarou vymezující traťový limit z jakéhokoliv jiného důvodu, než je získání výhody, tzn. zejména z důvodu snahy vyhnout se překážce či ponechání prostoru jinému vozu, nachází se taktéž mimo trať, avšak v případě pohybu jakoukoliv částí vozu na stejné úrovni s jiným vozem v tento moment (bez ohledu na to, jestli je jiný vůz na trati, nebo taktéž mimo trať) jsou jezdci těchto vozů povinni nechat si prostor pro případný návrat na trať a pro bezpečný průjezd úsekem.

1.19. Menší kontakty jsou povoleny, ale netoleruje se vytlačování z tratě. Jako vytlačování z tratě může být klasifikováno také nedobrzdění s následkem nárazu do soupeře, nebo i přetočení vozidla, byť by neopustilo jízdní dráhu. Penalizace za vytlačování z tratě může být prominuta gentlemanským chováním jezdce, který při provinění počká a pustí před sebe poškozeného jezdce. K takovému prominutí však nemusí dojít, pokud poškozený jezdec bude i nadále trvat na penalizaci například kvůli neakceptovatelné časové ztrátě nebo rozsáhlému poškození vozu.

1.20. Při nájezdu do zatáčky nemá nikdo právo na výběr stopy. V případě, že se vozy v brzdné zóně a v nájezdu do zatáčky pohybují jakoukoliv částí auta na stejné úrovni, jsou povinni nechat si prostor na trati. V této souvislosti je třeba mít na paměti magnetické nehody, kdy se dva dotýkající se vozy mohou stát neovladatelnými.

1.21. Při bránění předjetí je možné změnit směr jízdy pouze 1x, na cílové rovince 2x. Situace, kdy jezdec (obránce) brání předjetí změnou stopy více, jak jednou (na cílové rovince více jak 2x), ve snaze zavřít prostor soupeři, je definována jako zakázané blokování.

1.22. Nerespektování zde uvedených pravidel se obvykle postihuje standardy penalizací, které jsou uvedeny v části 2 těchto pravidel. Komisaři však mají právo udělit i odlišnou výši nebo podobu penalizace, usoudí-li, že je paušální penalizace nevhodná s přihlédnutím na okolnosti incidentu či prohřešku.


2. STANDARDY PENALIZACÍ

2.1. Nerespektování modré vlajky v kvalifikaci nebo v závodě (1.1. až 1.9.) v maximálně dvou případech v součtu – přičtení 5 sekund k celkovému času závodu za každý jeden incident.

2.2. Nerespektování modré vlajky v kvalifikaci nebo v závodě (1.1. až 1.9.) ve třech případech v součtu – přičtení 20 sekund k celkovému času závodu.

2.3. Nerespektování modré vlajky v kvalifikaci nebo v závodě (1.1. až 1.9.) ve čtyřech a více případech v součtu – přičtení 40 sekund k celkovému času závodu a dalších 10 sekund za pátý a každý další incident.

2.4. Nerespektování zákazu předjíždění při signalizaci žluté vlajky (1.10.) – posunutí o 3 místa ve výsledku závodu.

2.5. Nehoda způsobená nebezpečným návratem na trať (1.12.) – posunutí o 3 místa ve výsledku závodu.

2.6. Nedovolený restart na trať (1.13.) – diskvalifikace ze závodu.

2.7. Vypnutá světla během zhoršené viditelnosti (1.14.) – napomenutí.

2.8. Vypnutá světla během zhoršené viditelnosti u vozidla, jehož řidič již obdržel v kterémkoliv ze závodů jedné sezóny napomenutí za jejich nerozsvícení (1.14.) – posunutí o 1 místo ve výsledku závodu.

2.9. Nehoda způsobená při vypnutých světlometech během zhoršené viditelnosti (1.14.) – posunutí o 5 míst ve výsledku závodu.

2.10. Nedovolené blikání světlomety (1.15.) – posunutí o 1 místo ve výsledku závodu.

2.11. Nedodržení traťových limitů (1.16.) – přičtení 2 sekund za každé jedno překročení k celkovému času závodu, nebude-li případ vyhodnocen jako úmyslné a opakované nedodržování.

2.12. Získání nebo ubránění pozice pomocí nedodržení traťových limitů (1.16.) – posunutí o 1 místo ve výsledku závodu.

2.13. Úmyslné a opakované nedodržování traťových limitů (1.16.) v konkrétním úseku v nejméně 50% z celkového počtu kol – posunutí o 8 míst ve výsledku závodu.

2.14. Úmyslné a opakované nedodržování traťových limitů (1.16.) v konkrétním úseku v nejméně 75% z celkového počtu kol – diskvalifikace ze závodu.

2.15. Vytlačení z trati (1.19. až 1.20.) s následným přenecháním pozice vytlačenému vozidlu – posunutí o 3 místa ve výsledku závodu.

2.16. Vytlačení z trati (1.19. až 1.20.) s následným ujetím - posunutí o 3 místa ve výsledku závodu a zároveň bude jezdec veden jako agresivní pilot (AP) v jeho příštím závodě.

2.17. Vytlačení z trati (1.19. až 1.20.) jezdcem, který je již veden jako agresivní pilot (AP) – posunutí o 3 místa ve výsledku závodu a nařízený start z poslední pozice v jeho následujícím závodě (jezdec v jeho následujícím závodě nesmí zajíždět kvalifikační čas). Zároveň bude jezdec i nadále veden jako agresivní pilot (AP) v dalším příštím závode - status AP mu bude zrušen až po jeho první závodě, ve kterém se nedopustí porušení pravidel o vytlačování.

2.18. Agresivní pilot, jenž startoval z konce pole na základě předchozí penalizace, může být při dalším obdržení trestu za vytlačování z trati (1.19. až 1.20.) diskvalifikován ze závodu a taktéž může dostat zákaz startu do následujícího závodu. V jeho dalším nejbližším závodě bude opět veden jako agresivní pilot (AP).

2.19. Zakázané blokování (1.21.) – posunutí o 1 místo ve výsledku závodu.

2.20. Zavinění nehody během rolovacího startu a v prvním kole po startu závodu – posunutí o 4 místa ve výsledku závodu.

2.21. Zavinění závažné nehody třech a více pilotů – posunutí o 6 míst ve výsledku závodu.

2.22. Za svévolné odpojení se z herního serveru během závodu se udělí diskvalifikace.

2.23. Časové penalizace se uplatňují přidáním času k výslednému času závodu. Jezdec je v pořadí dle toho výsledného času posunut takovým způsobem, jako by s výsledným upraveným časem závod dokončil.

2.24. Penalizace umístění se uplatňují přímo posunem ve výsledném pořadí závodu a to tak, že po uplatnění všech udělených penalizací by měl mít jezdec stále výsledné pořadí odpovídající původnímu pořadí povýšenému o penalizaci. Pokud by z důvodu rozdílných penalizací mělo dojít k tomu, že by na jednom místě měli být dva jezdci, stanovuje se mezi nimi pořadí ze shora od nejmenší udělené penalizace.


3. INCIDENTY

3.1. Incidenty se nahlašují prostřednictvím vyplnění formuláře umístěném na stránce https://www.czechrealcup.com/reports.

3.2. Lhůta pro nahlášení incidentu je 50 hodin od konce závodu. Každý nahlášený incident se bude řešit. Pro lepší prokazatelnost je doporučeno pořizovat vlastní videonahrávky nebo alespoň ukládat replay. Bez poskytnutí vlastní nahrávky (jak pro účely žaloby, tak pro účely obhajoby) se budou komisaři řídit jinými dostupnými materiály a jezdci nemusí být vyhověno, nebude-li událost podložena jeho vlastními důkazy. Dotčení jezdci mohou být vyzváni k písemné nebo ústní diskuzi.

3.3. Lhůta pro vyšetření incidentů jsou 4 dny od konce závodu (nikoliv od nahlášení incidentu). Verdikty a vyhodnocení incidentů jsou zapisovány do tabulky REPORTS:INDEX, umístěné na stránce https://www.czechrealcup.com/reports.

3.4. Incident musí být nahlášen pouze tím jezdcem, kterého se nějakým způsobem týká. Jedná-li se o hromadnou nehodu, incident může být nahlášen také některým z komisařů.

3.5. Incidenty jsou řešeny zvolenými komisaři, kteří jsou uvedeni ve specifických pravidlech šampionátu (nebo závodu).

3.6. Pokud nastane případ, kdy je do incidentu zapleten komisař coby jezdec, zvolí pořadatelé pro vyřešení incidentu jinou osobu.

3.7. Řeší se jen hlášené incidenty s výjimkou hromadných nehod tří a více vozidel. Hromadné nehody tří a více vozidel mohou nahlásit a řešit komisaři z vlastní vůle.

3.8. Každý jezdec je povinen sledovat dění okolo pozávodního nahlašování a zveřejňování verdiktů incidentů v místnosti #incidenty na Discordu, které probíhá po dobu až 5 dnů od konce závodu.

3.9. Zjistí-li jezdec, že byl jiným jezdcem nahlášen kvůli závodnímu incidentu, má možnost se k situaci vyjádřit a na základě vlastních podkladů se obhájit, a to buď na Discordu uceleným příspěvkem v místnosti #incidenty. Může být také přizván komisaři do soukromé místnosti či na voicechat. V případě, že bude verdikt vynesen dříve, než se penalizovaný jezdec vyjádří, běží lhůta 24 hodin od vynesení verdiktu, ve které má možnost se odvolat a na základě vlastních podkladů se obhájit. Neučiní-li tak v této lhůtě, verdikt se stává nezvratným.

3.10. Odvolá-li se jezdec proti verdiktu komisařů, běží lhůta 24 hodin od tohoto odvolání, ve které komisaři incident znova přezkoumají na základě nově dodaných podkladů odvolávajícím se jezdcem. Jestliže jezdec takové podklady nedodá, mají komisaři právo se rozhodnout, že incident nebudou přezkoumávat.

3.11. Neobsazeno.

3.12. Neobsazeno.


4. ZAVÁDĚCÍ KOLO A ROLLING START

4.1. Při startech závodů CRC Group se jako startovní procedura používá obvykle jedno celé zaváděcí kolo s automatickou kontrolou pozic a vzájemných poloh a se zapnutou navigací, kterou vidí všichni jezdci (v nastavení serveru Formation lap - type 3, případně New position control and UI). Během celého zaváděcího kola jsou vozy až do okamžiku ostrého startu závodu navzájem průjezdné skrz (ghosts), čímž je vyloučeno poškození vozů vzájemnými kontakty během zaváděcího kola, není však vyloučeno poškození nárazy do pevných součástí okruhu.

4.2. Pro vpuštění vozidla na startovní pozici je nutné kliknout na tlačítko DRIVE, čímž jezdec stvrzuje svou připravenost ke startovní proceduře závodu (tlačítko se červeně rozbliká). Toto tlačítko je aktivní pouze po dobu posledních 30 sekund z celkového limitu SESSION START. Jestliže jezdec nepotvrdí svou připravenost, může do závodu odstartovat pouze z boxů z posledního místa.

4.3. Zaváděcí kolo má tři fáze - SINGLE FILE (rozjezd a jízda vozidel řazených za sebou v jedné řadě), DOUBLE FILE (pokyn k utvoření formace vozidel řazených za sebou ve dvou řadách) a ROLLING START (očekávání startu již správně seřazené jedoucí formace a start závodu).

4.4. Po vypršení limitu SESSION START všichni jezdci startovního pole jako povolení rozjezdu do zaváděcího kola obdrží audio pokyn "Go in single file!". Jezdci se po obdržení tohoto audio pokynu plynule jeden za druhým rozjedou do zaváděcího kola (řízení jednotlivých vozů se odblokuje postupně) a následně udržují svůj vůz co nejvíce v zeleném poli navigace, která se zobrazí v horním středu obrazovky v momentně rozjezdu vozidla. V navigaci je zobrazován text Stay in SINGLE file a při nastavení LOW v OPTIONS/HUD/MINIMUM MESSAGE PRIORITY je navíc po celou dobu této fáze v pravé horní části obrazovky zobrazován text RCTL Line up in single file.

4.5. Jezdec na pole position je po rozjezdu do formation lap povinen udržovat konstantní rychlost přibližně 90 km/h, případně průměrnou rychlost 90 km/h s krátkodobými výkyvy max. +/- 30 km/h, a po celou dobu nesmí překročit rychlost 120 km/h vyjma případů, kdy by k tomu byl nucen navigací.

4.6. Během zaváděcího kola ve fázi SINGLE FILE platí zákaz předjíždění s výjimkou nuceného předjíždění kvůli hlášení Teleporting in. Vozy nesmí jet souběžně na stejné úrovni a každý jezdec je povinen řídit se neustále navigací, která mu dopomáhá k dosažení správné pozice a polohy vůči okolním vozům, nepohybuje-li se správně.

4.7. Zvyšovat a snižovat rychlost za účelem ohřevu brzd a jízda do stran za účelem ohřevu pneumatik je ve fázi SINGLE FILE dovolena všem vozidlům při udržování průměrné rychlosti 90 km/h a krátkodobých rychlostních výkyvů max. +/- 30 km/h (v souladu s pravidlem 4.5.) a zejména za předpokladu zvládnutí svého vozu a dodržení zákazu předjíždění během těchto manévrů.

4.8. Závažné nerespektování navigace (jízda v červeném poli) ve fázi SINGLE FILE způsobuje hlášení Teleporting in 30 seconds, které informuje jezdce o teleportaci do boxů, jestliže se do vypršení limitu 30 sekund nevrátí na svou správnou pozici dle navigace. V případě správného průběhu startovní procedury v toleranci navigace se hlášení Teleporting in... neobjeví. V případě teleportu do boxů má možnost jezdec odstartovat závod pouze z boxů z posledního místa.

4.9. Jestliže se jakýkoliv vůz ve fázi SINGLE FILE ocitne mimo dráhu či mimo svou pozici, ostatní vozidla pokračují dál dle své navigace a na tento vůz nijak nereagují. Ke znovudosažení správné pozice vozidla, které se z jakýchkoliv důvodů odklonilo, může být zapotřebí předjetí ostatních vozidel, což je v tomto případě dovoleno a jedná se o tzv. nucené předjíždění.

4.10. Nucené předjíždění je dovoleno pouze ve fázi SINGLE FILE a je nutné jej ukončit nejpozději do vydání audio pokynu "Stay in double file!", jedná se však o pohyb vozidla, který není považován za standardní a který není v souladu s uvedenými technologickými postupy startovní procedury. Nezvládnutí této procedury může být předmětem vyšetřování, pokud během takového pohybu dojde k narušení jízdy či změně startovních pozic ostatních vozidel v době startu závodu.

4.11. Všichni jezdci během jízdy v zaváděcím kole ve fázi SINGLE FILE očekávají audio pokyn "Stay in double file!". Teoreticky může tento pokyn přijít kdykoliv během zaváděcího kola, v drtivé většině případů přichází v průběhu jízdy startovního pole třetím sektorem okruhu a současně v době přibližně jedné minuty před ostrým startem závodu.

4.12. Po obdržení audio pokynu "Stay in double file!" se v navigaci změní text na Keep RIGHT (držte se vpravo), nebo Keep LEFT (držte se vlevo). Při nastavení LOW v OPTIONS/HUD/MINIMUM MESSAGE PRIORITY se v pravé horní části obrazovky objeví text RCTL Line up in double file.

4.13. Po obdržení audio pokynu "Stay in double file!" jezdci zahájí řazení vozidel na příslušné strany (levou, resp. pravou) dle pokynu v navigaci. Jezdec na pole position se ihned po obdržení audio pokynu "Stay in double file!" zařadí na příslušnou stranu dle pokynu v navigaci a během 3–6 sekund pozvolna zpomalí a následně udržuje rychlost přibližně 60 km/h.

4.14. Od obdržení pokynu "Stay in double file!" až do ostrého startu závodu je všem vozidlům přísně zakázáno prudce zvyšovat a snižovat rychlost za účelem ohřevu brzd, rovněž je zde zakázána jízda do stran za účelem ohřevu pneumatik.

4.15. Ve fázi DOUBLE FILE se jezdci prioritně snaží docílit nebo si udržovat pozice, které jim náleží (dle výsledků kvalifikace, přechozího závodu, případně určené jiným způsobem) sledováním vozidel, zejména před sebou. Jezdci jsou povinni se po zařazení do DOUBLE FILE držet co nejvíce ve středu zeleného pole navigace, pokud to dovoluje situace, provoz ostatních vozidel a geometrie trati. Předjíždění vozidel je ve fázi DOUBLE FILE zakázáno, avšak v případě potřeby mimořádného dosažení správné startovní pozice může být tolerováno. V případě neodůvodnitelného předjetí v této fázi může být tento manévr předmětem vyšetřování v souvislosti s pravidlem 4.20.

4.16. Řazením jezdců na příslušné strany v prvních chvílích fáze DOUBLE FILE často dochází ke zvětšování prostoru mezi vozidly jedoucími vpředu a vzadu, neboť relativní délka celého startovního pole se zkracuje na polovinu. Pokud jsou vzdálenosti mezi vozy příliš velké, jezdci, zejména na zadních pozicích, jsou povinni tento prostor co nejdříve zmenšit zvýšením rychlosti (v tomto případě není rychlost omezena) dle pokynů navigace, avšak současně musí dbát na to, aby po dojetí pomalých vozů před sebou žádný z těchto vozů nepředjeli, pokud to není nutné z důvodu nuceného předjíždění.

4.17. Vozidla se ve fázi DOUBLE FILE řadí do řad po dvou tak, že to vozidlo, které se umístilo v kvalifikaci na lepší pozici, je o něco více vpředu oproti druhému vozidlu, které se umístilo v kvalifikaci hůře. Tyto vozy se mohou v podélném směru překrývat. Zároveň jsou všichni jezdci povinni udržovat odpovídající rozestup od vozidla před sebou, aby nedocházelo k rozpadu formace. Přílišné nevynucené zaostávání za svou pozicí, nebo naopak předbíhání před svou pozicí může být postihováno po nahlášení dle uvážení komisařů. Pokud se jezdci správně drží ve středu zeleného pole navigace, výsledkem je správné rozestavení, které bezezbytku platí i pro fázi ROLLING START.

4.18. Poslední fází zaváděcího kola je samotný ROLLING START, do kterého musí vozidla vjet správně seřazena. V této fázi je navigace nahrazena pouze textem GET READY FOR GREEN HOLD YOUR SPEED spolu s digitálním ukazatelem rychlosti, který dopomáhá udržet rychlost v rozmezí 65 - 70 km/h prostřednictvím barevné indikace (žlutá = příliš pomalu, zelená = optimum, červená = příliš rychle). Jezdci zde udržují rychlost v rozmezí 65 - 70 km/h, přičemž v době ostrého startu nesmí překročit zejména horní hranici pod hrozbou automatické penalizace (zpravidla SG30). Předjíždění v této fázi je dovoleno pouze za účelem docílení náležité startovní pozice, pokud ji vozidlo z nějakého důvodu ztratilo.

4.19. Ostrým startem závodu se rozumí okamžik, kdy dojde ke zhasnutí červených světel a současně rozsvícení světel zelených. Start závodu je oznámen rozsvícením skupiny zelených světel na obrazovce každého jezdce (není tedy třeba sledovat semafor okruhu).

4.20. V okamžiku startu závodu jsou jezdci povinni dodržovat kvalifikací nebo jiným způsobem určené startovní pořadí. Pokud se jezdec s horší startovní pozicí ocitne v okamžiku startu před jezdcem s lepší startovní pozicí takovým způsobem, že by si tím v odpovídající době po startu zajistil nepřiměřenou výhodu, může být dle posouzení komisařů penalizován ztrátou odpovídajícího počtu pozic v konečném výsledku závodu za předpokladu podání protestu od alespoň jednoho takto poškozeného jezdce. Toto pravidlo se neuplatní v případě, že by poškozený jezdec sám tuto situaci zavinil nepřiměřeným zaostáváním za svou pozicí ve startovním poli.


5. BODOVÁNÍ

5.1. Jezdci jsou v šampionátech CRC Group bodováni na základě konečného pořadí v závodě podle velké bodovací tabulky (5.1.a), nebo podle malé bodovací tabulky (5.1.b). Zvolená bodovací tabulka je uvedena ve specifických pravidlech daného šampionátu.

Tabulka 5.1.a

Tabulka 5.1.b

5.2. Další způsoby vyhodnocení výsledků a jejich bodování (např.: bodování kvalifikace, bodování nejrychlejšího kola a podobně) jsou uvedeny ve specifických pravidlech daného šampionátu.

5.3. Zápisy v tabulce:

DNF - jezdec závod nedokončil, ale setrval v boxech do jeho řádného ukončení (tento zápis se vyskytuje pouze ve výsledcích závodu, v tabulce je změněn na standardní konečnou pozici)

DNS - jezdec nenastoupil do kvalifikace či závodu; souvislá neodůvodněná neúčast v závodech může být důvodem k vyloučení ze šampionátu

DSQ - diskvalifikace ze závodu; může být udělena jak automaticky během závodu, tak komisaři po závodě

NC - jezdec není do šampionátu přihlášen

OUT - jezdec je ze šampionátu trvale odhlášen

PIT - hráč byl v závodě přítomen z jiného důvodu, než za účelem účasti v závodě

5.4. Všem jezdcům, kteří závod nedokončili projetím cíle, ale setrvali v boxech do jeho konce (do zobrazení výsledkové tabulky hrou), nebo pokud byli hrou nesvévolně odpojeni (může být zkoumáno), náleží standardní konečná pozice (případně i body, umístí-li se na bodovaných pozicích), neobdrží tedy zápis DNF. Jezdci, který byl ze hry odpojen, nebo který setrval v boxech, náleží první pozice za jezdcem, který závod dokončil projetím cíle. V případě více odpojených či v boxech setrvalých hráčů rozhoduje o jejich vzájemných pozicích počet dokončených kol (případně vzájemná pozice v kole, ve kterém ze závodu odstoupili). Konečné pořadí závodu mohou ovlivnit i pozávodní penalizace, které mohou být uděleny také těmto jezdcům. Pokud by jezdec, který závod nedokončil (resp. byl odpojen) měl odjeto více kol, než (například poslední) jezdec, který závod standardně dokončil, přísluší mu pozice až za ním (zde má vyšší prioritu dokončení závodu).