A) OBECNÁ PRAVIDLA

1. Komunita

1.1 Komunita CRC

Komunita CRC je volnočasová komunita, která sdružuje osoby se zájmem o virtuální závody a pořádá pro ně závody a šampionáty se stanovenými pravidly.


1.2 Získání členství

Členem CRC komunity se stává kdokoliv, kdo projeví aktivní zájem a:

1) přihlásí se do některé akce pořádané komunitou (šampionát, single event...)

2) přihlásí se do komunitního fóra organizovaného na platformě Discord

3) registruje se na komunitních webových stránkách

Získání členství se automaticky považuje za souhlas s aktuálními pravidly komunity. Samotné členství v komunitě není nikdy zpoplatněno.


1.3 Konec členství

Organizátoři komunity si vyhrazují právo ukončit členství komukoliv, kdo by opakovaně porušoval pravidla komunity, hrubě porušoval pravidla slušného chování, nebo jiným způsobem narušoval její chod nad únosnou míru.


1.4 Organizátoři

Organizátoři komunity jsou uvedeni na webových stránkách. Organizování komunity je jejich volnočasovou aktivitou, nelze tedy jakkoliv vynucovat jejich okamžitou aktivitu v jakékoliv záležitosti kromě případů uvedených v pravidlech.


1.5 Organizátorství

Organizátorem se může stát ten, koho aktuální organizátoři určí a požádají na základě svého úsudku. Možnost stát se organizátorem nelze nijak vynucovat, a naopak není možné se stát organizátorem z nařízení.


1.6 Kontakty na organizátory

Kontaktovat organizátory lze pouze na k tomu určených místech, jako je komunitní Discord, případně jiné kanály uvedené na webových stránkách.


1.7 Role organizátorů

Organizátoři se pro účely komunity a pořádání závodů dělí podle následujících rolí. Organizátoři mohou role volně kumulovat dle svých možností.

1) pořadatelé

2) komisaři

3) administrátoři


1.8 Pořadatelé

Připravují závody a šampionáty, publikují informace a komunikují s členy komunity (prostřednictvím webu, komunikačních platforem, sociálních sítí a podobně).


1.9 Komisaři

Vyhodnocují protesty podané členy komunity k závodům dle dále definovaných pravidel.


1.10 Administrátoři

Starají se o chod komunitních systémů potřebných pro její chod:

1) závodní server

2) Discord

3) web

2. Závody a šampionáty

2.1 Pořadatelství

Organizátoři komunity pořádají ze své vlastní vůle a dobrovolně závody a šampionáty (dále eventy) pro členy komunity. Počet organizátorů pro každý event není nutně určen, ale pro každý event je vždy určen jeden hlavní organizátor, který je za daný event zodpovědný.


2.2 Přihlašování

Způsob přihlášení do pořádaného eventu a případné další podmínky jsou vždy uvedeny u jeho popisu na webových stránkách (zpravidla na podstránce "registrace").


2.3 Účast v eventu

Účast v eventu je obecně otevřena pro každého člena komunity. Pro nečleny je požadováno připojení ke komunitě před případným přihlášením. Organizátoři dle vlastního uvážení mohou odmítnout účast kohokoliv v eventu i v případech, kdy splnil všechny podmínky účasti. Účast v eventu si nelze nijak vynucovat.


2.4 Poplatky

Organizátoři si vyhrazují právo účasti v šampionátu podmínit zaplacením vstupního poplatku z důvodu potřeby pokrytí nákladů s pořadatelstvím spojených (např. server apod.). Vstupní poplatky nejsou vratné, kromě případů předem zamítnuté účasti, a pro každý event se můžou v čase měnit podle u něj předem uvedených informací.


2.5 Absence

Účast přihlášených jezdců není nikdy povinná a každý se může účastnit eventů, kde je přihlášen, dle svých možností. Apeluje se na členy komunity, aby v případě, že o neúčasti ví dopředu, včas informovali organizátory a domluvili se s nimi.


2.6 Dlouhodobá neúčast

V případě dlouhodobé neúčasti v šampionátu (rozumí se minimálně 3 neúčasti v řadě) se může organizátor člena komunity dotázat na další účast, kdy případné uvolnění místa ve startovním poli je na domluvě. Pokud daný člen komunity nekomunikuje, považuje se jeho místo ve startovním poli eventu po uplynutí týdnu od dotazu za uvolněné a může být poskytnuto pro přihlášení jiného člena komunity. Toto platí i pro případy, kdy byl zaplacen vstupní poplatek.


2.7 Odhlášení ze šampionátu

Kdokoliv se může kdykoliv ze šampionátu odhlásit nahlášením tohoto záměru organizátorovi šampionátu (nebo závodu), čímž dojde ke zrušení jeho účasti v celém zbytku šampionátu. Odhlášením se uvolní startovní místo pro případného dalšího zájemce v prvním možném závodě. Do šampionátu je možné se opět přihlásit, avšak pro dříve odhlášené jezdce nevzniká žádné předností právo před ostatními zájemci.

3. Závodní pravidla

3.1 Základní pravidlo

Každý účastník závodu musí mít na paměti, že základním pravidlem je fair play a etický kodex závodníka.


3.2 Přehled

Každý jezdec si musí udržovat přehled o situaci v bezprostředním okolí svého vozu. K udržení přehledu lze použít libovolné dostupné prostředky. Výběr z těchto prostředků je volbou každého jezdce. Nepoužití některého z dostupných prostředku nikdy nemůže být omluvou pro nedostatečný přehled.


3.3 Výhled z vozidla

Jezdci mohou použít libovolný herní pohled, který jim zaručí bezpečnou jízdu. Výhledu z vozidla nesmí překážet žádný informační systém.


3.4 Řízení závodu

Každý jezdec je v závodě povinen respektovat:

1) veškeré pokyny a varování organizátorů

2) všechny pokyny a varování hry

3) všechny závodní vlajky


3.5 Význam vlajek

Význam vlajek je uveden v následujícím přehledu. Každý jezdec je povinen znát jejich význam a řídit se jimi. Pro jednotlivý simulátor či event může být přesná formulace vlajek upravena a v takových případech budou tyto úpravy jasně uvedeny v pravidlech pro daný simulátor, respektive v popisu eventu (specifická pravidla).


Modrá vlajka

Informuje jezdce o rychlejším vozidle, které již má náskok dovršující nebo přesahující jedno celé kolo.


Žlutá vlajka

Upozorňuje na nehodu nebo jiné nebezpečí na trati a upravuje pravidla v zóně určené žlutou vlajkou.


Zelená vlajka

Označuje konec zóny žluté vlajky


Oranžovo-černá vlajka

Varuje jezdce, že nemá rozsvícená světla nebo je poškozen natolik že nemůže pokračovat v závodě.


Černá vlajka

Informuje jezdce o jeho diskvalifikaci. Jezdec musí opustit trať do boxu.


Červená vlajka

Přerušuje závod ze závažných důvodů. Ihned ukončuje aktivní závodění.


Šachovnicová vlajka

Oznamuje konec závodu.

3.6 Situace při modré vlajce – pomalejší vůz

Pomalejší jezdec je povinen rychlejší vůz pustit na prvním vhodném místě, nejpozději však ve 4. zatáčce při souvislé signalizaci této vlajky. Úhybný manévr musí být pro rychlejšího jezdce bezpečný, zřejmý a předvídatelný. Zároveň nesmí pomalejší jezdec úhybným manévrem ohrozit žádné další vozy v okolí.


3.7 Situace při modré vlajce – rychlejší vůz

Rychlejší jezdec nemá absolutní právo na předjetí pomalejšího jezdce a nesmí si vynucovat jeho úhybný manévr agresivním stylem jízdy. O místě předjetí primárně rozhoduje pomalejší jezdec. Rychlejší vozidlo má možnost upozornit na sebe pomalejšího jezdce blikáním světel, usoudí-li, že by tento signál nemohl zmást jezdce vozidel, kterým není určen.


3.8 Situace při modré vlajce – kvalifikace

V případě, že je vozidlo v outlapu stíháno rychlejšími vozidly, především tedy jezdci v tzv. hotlapu, musí jezdec v outlapu jednat jako při modrých vlajkách. Během kvalifikace však modré vlajky nemusí být signalizovány, proto tuto situaci vyhodnocuje jezdec v outlapu sám. V kvalifikaci také často nastává případ, kdy je pomalejší jezdec stíhán rychlejším jezdcem a zároveň jsou oba v hotlapu. V takovém případě je pouze na rozhodnutí pomalejšího jezdce, jestli se rozhodne umožnit rychlejšímu vozu předjetí, zároveň ale nesmí rychlejšího jezdce cíleně a vytrvale blokovat.


3.9 Žlutá vlajka

Je-li vozidlu signalizována žlutá vlajka, musí jezdec dbát zvýšené opatrnosti, případně přizpůsobit rychlost dané situaci. V oblasti trati, kde je signalizována žlutá vlajka, se nesmí předjíždět vyjma vozidel, která se nachází za traťovými limity, nebo pomalu jedoucích co nejvíce u okrajů dráhy se zapnutými výstražnými světly, umožňuje-li to daný simulátor.


3.10 Zelená vlajka

Zelená vlajka zpravidla následuje po žluté vlajce, jejíž důsledky ruší. Informuje jezdce, že nebezpečí v inkriminované oblasti pominulo a je tedy možné pokračovat v kvalifikaci či v závodě.


3.11 Použití světel

Jezdec je povinen mít zapnutá světla během jízdy v noční době, v souvislém vytrvalém dešti nebo mlze, pokud je jimi dané vozidlo vybaveno (a umožňuje-li to daný simulátor). Pokud jezdec nemůže světla zapnout z důvodu jejich poškození, musí neprodleně po zhoršení viditelnosti dojet i bez světel do boxů za účelem jejich opravy, nejlépe se zapnutými výstražnými světly, jsou-li k dispozici. S rozsvícenými světly poté může pokračovat v závodě. Během jízdy do boxů se zhasnutými světly však nesmí způsobit nehodu.


3.12 Blikání světly

Je zakázáno bezdůvodně blikat světly vozidel kromě upozornění pomalejšího jezdce, a kromě jízdy na cílové rovince posledního kola závodu. V odůvodněných případech může být blikání, které není těmito pravidly zmíněno, prominuto.


3.13 Výjezd z boxů

Vozidlům vyjíždějícím z boxové uličky je zakázáno přejíždět přes plnou čáru. Žádná část vozidla nesmí přesáhnout vnější okraj této čáry. Vozidla na okruhu, která míjejí výjezd z boxů, mohou plnou čáru přejíždět pouze tehdy, neohrozí-li jiný vůz nebo vozy pohybující se po výjezdu z boxové uličky za plnou čarou.

3.14 Traťové limity

Traťové limity jízdní dráhy jsou určeny postranními čarami (plnými i přerušovanými) na vozovce. Na některých okruzích je nejzazší místo, kam je možné vyjet koly vozidla, označeno také tzv. floppies - miniaturní svislé značky, přes které je zakázáno přejíždět. V ojedinělých případech mohou být limity určeny pouze vlastní jízdní plochou (okruhy menšího významu nebo pouliční okruhy s mantinely).


3.15 Pohyb mimo traťové limity

Jezdci jsou povinni dodržovat traťové limity. Vůz se musí pohybovat v limitech jízdní dráhy alespoň minimální plochou jednoho kola vyjma případů, kdy je nutné zabránit nehodě či objet překážku. Jestliže se vozidlo pohybuje za čarou vymezující traťový limit, nachází se mimo trať.


3.16 Návrat na trať

Při návratu na trať musí jezdec dát přednost všem vozidlům pohybujícím se na trati. V případě, kdy se jezdec dostal mimo trať z důvodu zabránění nehody nebo objetí překážky, a nezpomalil výrazně oproti vozům na trati, jsou mu ostatní jezdci povinni ponechat prostor pro bezpečný návrat.


3.17 Porušování traťových limitů

Je zakázáno úmyslně nebo opakovaně opouštět jízdní dráhu všemi koly vozidla za účelem získání nebo ubránění pozice, zisku lepšího času, nebo za účelem jednoduššího průjezdu úsekem, a to zejména krácením vzdálenosti mezi nájezdem a výjezdem zatáček, a rovněž také i vynášením, to je volbou rovnější stopy mimo dráhu při výjezdu ze zatáčky.


3.18 Kontrola traťových limitů

Traťové limity kontroluje, jejich nedodržení vyhodnocuje a případně penalizuje hra.


3.19 Dodatečné řešení porušování traťových limitů

Pokud dojde k odhalení extrémních případů, kdy hra umožňuje beztrestně překračovat traťové limity a jezdec toho bude v závodě zneužívat, a to především k získání časového náskoku, může být toto řešeno závodními komisaři.


3.20 Kontakty mezi jezdci

Menší kontakty jsou povoleny.


3.21 Vytlačování z trati

Vytlačování z trati se netoleruje. Za vytlačování z tratě se považuje také nedobrzdění s následkem nárazu do soupeře, nebo i přetočení vozidla, byť by neopustilo jízdní dráhu. Je dobrým zvykem provinilého jezdce počkat na toho, který byl nedopatřením takto postižen. K tomuto chování se vždy bude přihlížet v případném vyšetřování takového incidentu.


3.22 Nájezd do zatáčky

Při nájezdu do zatáčky nemá nikdo právo na výběr stopy. V případě, že se vozy v brzdné zóně a v nájezdu do zatáčky pohybují jakoukoliv částí auta na stejné úrovni, jsou povinni nechat si prostor na trati.


3.23 Průjezd zatáčkou

V1: Pokud se při nájezdu do zatáčky vozidla nepohybovala jakoukoliv částí vedle sebe, má vozidlo, které je více vpředu v následném průjezdu zatáčkou právo na volbu stopy bez ohledu na pohyb vozidla za sebou.

V2: Při průjezdu zatáčkou má přednost výběru stopy vozidlo více vpředu, pokud není pravidlem o nájezdu do zatáčky určeno, že musí ponechat druhému vozidlu místo.

3.24 Bránění předjetí

Při bránění předjetí je možné změnit směr jízdy pouze 1x, na cílové rovince 2x. Situace, kdy jezdec (obránce) brání předjetí změnou stopy více, jak jednou (na cílové rovince více jak 2x), ve snaze zavřít prostor soupeři, je definována jako zakázané blokování.

4. Bodování

4.1 Bodovací tabulky

Jezdci jsou v šampionátech CRC Group bodováni na základě konečného pořadí v závodě podle velké bodovací tabulky (4.1.a), nebo podle malé bodovací tabulky (4.1.b). Zvolený bodovací systém je uveden ve specifických pravidlech daného šampionátu.


Tab. 4.1.a

1. místo - 25 bodů

2. místo - 20 bodů

3. místo - 16 bodů

4. místo - 13 bodů

5. místo - 11 bodů

6. místo - 10 bodů

7. místo - 9 bodů

8. místo - 8 bodů

9. místo - 7 bodů

10. místo - 6 bodů

11. místo - 5 bodů

12. místo - 4 bodů

13. místo - 3 bodů

14. místo - 2 body

15. místo - 1 bod

16. a každé další místo - 0 bodů*


Tab. 4.1.b

1. místo - 15 bodů

2. místo - 11 bodů

3. místo - 8 bodů

4. místo - 6 bodů

5. místo - 5 bodů

6. místo - 4 body

7. místo - 3 body

8. místo - 2 body

9. místo - 1 bod

10. a každé další místo - 0 bodů*


*Za nebodovaná místa se přidělují takzvané hexabody (desetinné body), které slouží k přesnému určení pozic jezdců se vzájemně shodným počtem standardních bodů. Jedná se pouze o pomůcku.
4.2 Další možnosti získání bodů

Další způsoby vyhodnocení výsledků a jejich bodování (např.: bodování kvalifikace, bodování nejrychlejšího kola a podobně) jsou uvedeny ve specifických pravidlech daného eventu.


4.3 Zápisy

Do výsledkové tabulky je možné zapsat tyto záznamy. Zde jsou uvedeny i jejich významy.


DNS - jezdec nenastoupil do kvalifikace či závodu

DNF - jezdec závod nedokončil, ale setrval v boxech do jeho řádného ukončení

DQ - diskvalifikace ze závodu

NC - jezdec není do šampionátu přihlášen

OUT - jezdec je ze šampionátu trvale odhlášen

PIT - hráč byl v závodě přítomen z jiného důvodu, než za účelem účasti v závodě

5. Závodní incidenty a protesty

5.1 Incident

Situace, kdy je možné že došlo k porušení pravidel a jeden nebo více jezdců utrpěli nebo mohli utrpět újmu se označuje jako incident.


5.2 Protest

Každý jezdec má právo podat protest na jiného jezdce kvůli incidentu, kdy on sám, či jeho týmový kolega, utrpěl v této situaci újmu. Nelze podat protest na situaci, kdy došlo k újmě některého jiného jezdce.


5.3 Automatické protesty

Komisaři mohou ze své vlastní vůle, aniž by některý jezdce podal protest, vyšetřovat velké incidenty, kterých se účastnili alespoň 3 jezdci a alespoň jeden z nich došel k újmě. Předcházet tomu musí také nahlášení skutečnosti o řešení tohoto incidentu samotnými komisaři.


5.4 Podání protestu

Protest se podívá pomocí formuláře umístěného na webových stránkách komunity. Adresa: https://www.czechrealcup.com/reports. Je vhodné případně poskytnout vlastní videa a screeny ukazující danou situaci a podporující argumentaci jezdce podávajícího protest.


5.5 Lhůta pro podání protestu

Protest je možno podat do 50 hodin od konce závodu. Na pozdější protesty a stížnosti nebude brán zřetel.


5.6 Vyšetřování incidentu komisaři

Incident, na který byl podán protest, je vyšetřován určenými závodními komisaři, kteří jsou u daného eventu uvedeni. Komisaři nesmí vyšetřovat incident, který se týká jich samotných, nebo jejich týmových kolegů. Nikdo jiný kromě komisařů a definovaných výjimek nesmí do vyšetřování zasahovat ani ho nijak ovlivňovat.


5.7 Verdikt

Výsledek vyšetřování, na kterém se komisaři shodnou, je uveden na webu ihned poté. Okamžik rozhodnutí je určen časovou značkou uvedenou na webu u záznamu rozhodnutí. Jezdci jsou o verdiktu informováni bezprostředně po zapsání verdiktu jeho vyhlášením v místnosti #verdicts na komunitním discordu. Toto vyhlášení může být nahrazeno automatickou notifikací dotčeným jezdcům.


5.8 Přizvání k vyšetřování

Komisaři mohou vyzvat vyšetřovaného jezdce k podání písemného vysvětlení. Komisaři mohou také zvolit online vyšetřování, kdy mohou přizvat dotčené jezdce, ale pak se musí účastnit vždy oba jezdci.


5.9 Složité situace

V případě složitých incidentů, nebo kdy je z nějakého důvodu nedostatek komisařů, je možné k vyšetřování přizvat další vyšetřující neuvedené mezi komisaři eventu. Tito dodateční vyšetřující musí být komisaři v jiném eventu, nebo v minulosti v některém eventu jako komisaři museli alespoň dočasně působit.


5.10 Interní vyšetřování

Žádný komisař nesmí sám bez vědomí ostatních komisařů komunikovat ohledně vyšetřování s žádným s dotčených jezdců. Zároveň nesmí žádný s komisařů (ani jiných organizátorů) komunikovat ohledně detailů vyšetřování ať už v průběhu nebo po skončení vyšetřování.


5.11 Lhůta pro vyšetření incidentu z protestu

Incident, který byl nahlášen předepsaným způsobem, musí být vyřešen do 4 dnů od konce závodu.


5.12 Odvolání

Každý jezdec má právo na odvolání. Musí tak však učinit do 24 hodin od okamžiku rozhodnutí. V odvolání je pak třeba uvést důvody odvolání a je vhodné doložit materiály, které by mohly na verdikt mít vliv. Komisaři ovšem nejsou povinni vyšetřování znovu otevřít v případě, že odůvodnění odvolání je argumentačně a podkladově nedostatečné. Po zamítnutí odvolání není možné podat další odvolání. Znovuotevření vyšetřování není nárokovatelné.


5.13 Racing incident

Incident může být vyhodnocen jako racing incident (zkratka RI), kdy žádný z jezdců není viníkem, nebo není možné viníka určit. V takovém případě není žádný z jezdců postižen.


5.14 Penalizace

Je možné udělovat pouze penalizace posunem v pořadí závodu. (např .označovaní +3p znamená posun o 3 pozice).


5.15 Standardy penalizací

Jakékoliv případné standardy, podle kterých by komisaři penalizace určovaly jsou interní záležitostí a pouze pro potřeby komisařů. Konečná výška penalizace je čistě na jejich posouzení.


5.16 Historie penalizací

Při vyšetřování incidentu se může přihlížet k historii penalizací daného jezdce a jeho dalšího chování na trati i pokud mu za to případně žádná penalizace udělena nebyla. Zároveň jakoukoliv historii nelze použít jako argumentaci při obhajobě nebo odvolání jezdce.


B) DOPLŇKOVÁ PRAVIDLA PRO SIMULÁTORY

1. Assetto Corsa Competizione

1.1 Připojení do hry a průběh závodního víkendu

Čas a způsob připojení do hry a průběh závodu je zveřejněn pro každý závod na jeho stránce (event info).


1.2 Startovní procedura (zaváděcí kolo a rolling start)

Startovní procedura je detailně popsána v technologickém postupu Zaváděcí kolo a roliling start v Assetto Corsa Competizione.