CZECH REAL CUP 2022/2023
9 OCTOBER 2022 - 16 APRIL 2023Game Assetto Corsa Competizione (PC)

Rounds 14

Cars GT3

KALENDÁŘ
UPŘESŇUJÍCÍ PRAVIDLA
SOUPISKA

REGISTRATION


PŘIHLÁSIT SE

1. OBECNÉ INFORMACE


1.1. Přihlášení jezdce do šampionátu je postaveno na principu přihlášení jezdce do existujícího týmu, takže pro úspěšné přihlášení musí jezdec buď znát tým, do kterého se přihlašuje (domluví se s majitelem týmu), případně má možnost nejprve vlastní tým založit (stát se majitelem týmu) a následně se do něj přihlásit jako jezdec. Pro účast v šampionátu je nutné vytvořit novou přihlášku týmu bez ohledu na předchozí účast v jiných šampionátech CRC.1.2. Do šampionátu CRC 2022/2023 je možné přihlásit tým s takovým názvem, který není v této sezóně užíván jiným existujícím a aktivním týmem (viz. ENTRY LIST). Maximální počet aktivních jezdců v týmu je stanoven na 3 jezdce, tým však může být i dvoučlenný, ale nikoliv jednočlenný.1.3. Do šampionátu je možné přihlásit týmy nebo jezdce kdykoliv od zveřejnění šampionátu po celou dobu konání za předpokladu volných driver slotů (viz. ENTRY LIST). Žádosti o přihlášení jsou vyřizovány nepřetržitě - 48 hodin před spuštěním Free Practice před oficiálním závodem není včasné vyřízení žádosti zaručeno.1.4. Předpokladem pro účast v šampionátu CRC 2022/2023 je přístup k počítači v alespoň minimální požadované konfiguraci pro simulátor Assetto Corsa Competizione (dále jen ACC), vysokorychlostní stabilní připojení k internetu, a také herní volant (minimálně Logitech G25/27/29, ideálně lepší volanty značek Thrustmaster nebo Fanatec). Nutné je vlastnit hru Assetto Corsa Competizione ve službě Steam se všemi DLC.1.5. Účast v Czech Real Cupu 2022/2023 je podmíněna startovným. Startovné musí být uhrazeno za každého jezdce a platí se pouze jednou za celý šampionát. Ceník startovného do šampionátu CRC 2022/2023 je uveden níže. Další informace a pokyny k platbám jsou uvedeny v části "platby".1.6. Způsoby ocenění umístění v šampionátu budou oznámena později na základě rozpočtových možností pořadatelů.1.7. Přihlášení týmů i jezdců se provádí pomocí Formulářů Google. Přihlášení účtem Google není vyžadováno.1.8. Livery bude vyžádáno prostřednictvím emailu během procesu přihlášení jezdce, do žádného z formulářů se livery nenahrává.

2. REGISTRACE TÝMU


2.1. Registrace týmu se provádí pomocí formuláře "REGISTRACE A SPRÁVA TÝMU" majitelem týmu. Tuto registraci je nutné provést před přihlášením jezdců do týmu. Neexistuje-li majitel týmu, jezdci coby členové buď již existujícího týmu (z minulých sezón, komunit a podobně), případně jezdci zamýšlející tým utvořit, si mezi sebou určí svého lídra (zakládajícího člena týmu, předsedu, kapitána...), který pro tyto účely bude vystupovat jako majitel týmu a který provede jeho registraci. V případě žádosti o úplně novou registraci volí majitel možnost "Přihlásit tým do CRC 2022/2023". V případě změny údajů již existujícího týmu (například změna jezdců, odhlášení jezdce z týmu, přihlášení nového jezdce do týmu a podobně) volí majitel nebo jím pověřená osoba možnost "Jiná sdělení".2.2. Majitel týmu po výběru možnosti "Přihlásit tým do CRC 2022/2023" při registraci týmu vyplňuje tyto údaje:
     • Jméno a příjmení majitele týmu
     • Email majitele týmu
     • Název týmu
     • Národnost týmu
     • Předpokládaný počet jezdců v týmu
     • Jména jezdců týmu, kterým dává majitel souhlas k registraci do svého týmu
     • Výběr vozu

2.3. Majitel týmu zvolí při registraci týmu předpokládaný počet jezdců svého týmu (minimálně 2 jezdci) a současně má možnost uvést jména těchto jezdců do formuláře, čímž jim udělí souhlas s registrací do svého týmu. Do týmu se může zaregistrovat i jezdec bez takového souhlasu a správce registrací o něj požádá majitele týmu zpětně (prostřednictvím emailu nebo soukromé zprávy), avšak tímto způsobem může docházet ke zbytečnému prodlužování procesu registrace.2.4. Navolený počet driver slotů je týmu rezervován po dobu 7 kalendářních dnů ode dne zaslání emailu majiteli týmu s potvrzením pořadatele o zapsání názvu týmu do šampionátu. Tato lhůta slouží pro vytvoření žádosti o registraci jezdce. Jedná se tedy pouze o předběžnou rezervaci driver slotů pro tým, nikoliv o rezervaci driver slotu pro konkrétního jezdce. 2.5. Do 24 hodin od zaslání správně vyplněné žádosti registračního formuláře REGISTRACE A SPRÁVA TÝMU obdrží majitel týmu email s potvrzením o zapsání týmu do šampionátu spolu s informací o možnosti přihlásit sebe nebo další jezdce do svého týmu pomocí formuláře REGISTRACE JEZDCE (název týmu se objeví v nabídce tohoto formuláře). Jezdci se do týmu mohou registrovat také sami, jakmile k tomu dostanou od majitele týmu pokyn.

3. REGISTRACE JEZDCE


3.1. Přihlášení jezdce do týmu může provést buď majitel týmu, nebo každý jezdec individuálně, má-li k tomu pokyn od majitele týmu nebo od správce registrací. Hromadná přihlášení jezdců do týmu jedním vyplněním formuláře nejsou možná (jedno vyplnění formuláře = jeden jezdec).3.2. Přihlášení jezdce se provádí pomocí registračního formuláře REGISTRACE JEZDCE.3.3. Jezdec do registrace uvede tyto povinné údaje:
     • Email jezdce, kam má být poslán potvrzovací email s dalšími pokyny
     • Název týmu ze seznamu, do kterého se jezdec přihlašuje
     • Vozidlo týmu ze seznamu
     • Číslo vozu (nesmí být rezervováno či již obsazeno jiným jezdcem, viz. ENTRY LIST šampionátu)
     • Jméno a příjmení, které se má zobrazovat na webu v tabulkách a výsledcích (s diakritikou)
     • Jméno a příjmení jezdce bez diakritiky, které bude nastaveno v ACC (takto bude mít jezdec jméno nastaveno v ACC / DRIVER PROFILE / FIRST NAME / LAST NAME; musí být zapsáno bez diakritiky s počátečními velkými písmeny, zbytek malými písmeny; speciální znaky, které se podle obecných společenských zásad v jméně a příjmení nevyskytují, například @, §, ►, |, _, #, $ a mnoho dalších, nejsou povoleny)
     • Zkratka jezdce (nastavena v ACC / DRIVER PROFILE / CUSTOMIZE / ABBREVIATION; jezdec si musí zvolit takovou zkratku, která již není obsazena - zkratky jezdců jsou uvedeny v části ENTRY LIST šampionátu v řádku ACC za jménem jezdce v hranatých závorkách)
     • Národnost jezdce (nastavena v ACC / DRIVER PROFILE / CUSTOMIZE)
     • Jméno či přezdívka na Discord serveru
     • Jméno či přezdívka na Steamu
     • Sedmnáctimístné číslo steamID64, zjistit jej je možné na https://steamid.io/ po přihlášení.
     • Doporučení kategorie (Cup Category)
     • Způsob uhrazení startovného

3.4. Jezdec má možnost vyplnit tyto nepovinné údaje (vyplněním těchto údajů - i jen některých - jezdec souhlasí s jejich zveřejněním na ENTRY LISTU):
     • Datum narození
     • Rok narození (pouze)
     • Místo připojení do online závodů
     • Značka a model aktuálně používaného herního volantu

3.5. Tak, jak bylo jméno uvedeno do přihlášky v kolonce "Jméno a příjmení jezdce v ACC (bez diakritiky)", musí být v závodech CRC Group nastaveno i v ACC v sekci ACC / DRIVER PROFILE / FIRST NAME / LAST NAME. Bez vědomí pořadatelů je do závodů CRC Group zakázáno uvedená jména následně jakkoliv měnit.3.6. Neobsazeno.3.7. SteamID64 jezdec zjistí po přihlášení svým Steam účtem na stránce steamid.io. Jedná se o sedmnáctimístné číslo.3.8. Čísla vozidel jsou povolena od 1 do 998. Čísla 0 a 999 jsou zakázána. Je zakázáno vpisovat nuly před jednociferná a dvojciferná čísla v editoru livery v ACC (například 05, 005, 025 a podobně). Čísla vozů mohou mít všichni jezdci v jednom týmu jakákoliv - neexistují žádná pravidla pro posloupnost čísel v rámci jednoho týmu. Jedinou podmínkou je, že čísla nesmí být již obsazena jinými jezdci z jiných týmů (viz. ENTRY LIST).3.9. Týmy, popřípadě jezdci, si musí vytvořit livery v editoru hry ACC, případně tzv. custom livery (livery vytvořené jinak, než pouze v editoru ACC) v souladu s předepsanými parametry (uvedenými v potvrzovacím emailu). Je zakázáno používat oficiální livery dostupná v ACC a také výchozí "čisté" livery zobrazené ihned po spuštění editoru. Při tvorbě livery je nutné vyplnit název týmu a zvolit národnost týmu a tyto parametry se musí shodovat s údaji, které majitel uvedl do registrace. Nesprávně vyplněný název týmu a národnost u liveries u jednotlivých jezdců v rámci jednoho týmu může být důvodem pro neschválení registrace. Livery jednotlivých jezdců v rámci jednoho týmů se nemusí barevně shodovat ani podobat, shodný musí být pouze název týmu a národnost týmu. Jezdci budou vyzváni o dodání vlastních liveries potvrzovacím emailem. Takto vytvořené livery je možné nalézt v Documents\Assetto Corsa Competizione\Customs\Cars. Na stejné místo je livery možné také nahrát.3.10. Po vytvoření žádosti o registraci jezdce obdrží uvedený konkrétní jezdec (novou) rezervaci v délce 7 pracovních dnů ode dne zaslání emailu s potvrzením o obdržení žádosti o registraci jezdce. Tato lhůta slouží zejména k uhrazení startovného a k zaslání liveries, případně k odstranění nedostatků. Jezdci je současně rezervováno jméno a příjmení, číslo vozu a zkratka jezdce (údaje uvedeny na entry listu pro účely zamezení duplicitních údajů jiného jezdce).


4. PLATBY


4.1. Startovné hradí buď každý jezdec sám dle pokynů obdržených v emailu, nebo jej může uhradit majitel týmu (nebo i jiný člen týmu) za všechny členy týmů nebo i za část členů týmu. Vždy je však třeba uvést příjmení jezdců, za které je startovné hrazeno (příklad v poznámce platby 750 CZK po úspěšné registraci dle ceníku: "5-Vettel 16-Leclerc 10-Gasly "). Platby bez srozumitelné poznámky mohou být vyhodnoceny jako sponzorské dary a nemusí být považovány za uhrazení startovného.4.2. Platbu (startovné) je možné provést převodem peněz na účet č. 2425502013/3030, mezinárodní číslo účtu IBAN CZ30 3030 0000 0024 2550 2013. Přesné pokyny pro platbu obdrží jezdec také v emailu.4.3. Uhrazené startovné ani sponzorské dary se v případě, že se jezdec rozhodne ze šampionátu CRC 2022/2023 odejít před jeho oficiálním ukončením, nevrací. Jediným případem, kdy je možné žádat o navrácení startovného, je případné oficiální zrušení šampionátu CRC 2022/2023 (například pro nízký počet přihlášených jezdců). 4.4. Pokud se tým či jezdec rozhodne poslat vyšší, než požadovanou částku v emailu, napíše ke svému jménu zkratku “SD” (sponzorský dar). Příklad poznámky u platby v 1. období: “5-Vettel a SD”. Mimořádnou (sponzorskou) platbu je samozřejmě možné provést i zvlášť a opakovaně, vždy je však třeba uvést, že se jedná o sponzorský dar (SD).
Startovné: 250CZK/10€